Tuyệt đại phế tài khuynh thiên hạ

*

Chương thơm 1: Dị Thế Trùng Sinc --> orginalChương 2: Thượng Cổ Thần Khí --> orginalChương thơm 3: Phượng Tường Thiên Hạ --> orginalCmùi hương 4: Khổng Tước Mã Lệ --> orginalCmùi hương 5: Tẩy Kinc Pphân tử Tủy (1) --> orginalChương thơm 6: Tẩy Kinch Phạt Tủy (2) --> orginalChương thơm 7: Giá Thiên Phụ , Quả Chân Biến Thái ! --> orginalChương 8: Khế Ước --> orginalChương 9: Tu Luyện , Thăng Cấp , Tái Tu Luyện , Tái Thăng Cấp --> orginalCmùi hương 10: Cửu Giai Ma Trúc , Chiến ! --> orginalCmùi hương 11: Nữ Nhân , Giá Cấp Ngã Trách rưới Dạng ? --> orginalCmùi hương 12: Hồi Đáo Liễu Vân Thành (1) --> orginalChương 13: Hồi Đáo Liễu Vân Thành (2) --> orginalCmùi hương 14: Đại Bỉ Tiền Tịch --> orginalCmùi hương 15: Nlỗi Nhĩ Ssống Nguyện --> orginalChương thơm 16: Gia Tộc Đại Bỉ --> orginalChương 17: Huyễn Thiên Thần Thảo --> orginalChương thơm 18: Mã Gia Vân Gia Diệt ! --> orginalChương 19: Hỗn Độn Chi Khí --> orginalCmùi hương 20: Ly Biệt , Knhị Thủy --> orginalChương 21: Huấn Luyện Khai Tdiệt ! --> orginalCmùi hương 22: Chân Thị Thái TM Khanh Đa Liễu ! --> orginalChương thơm 23: Bất Yếu Tái Chiết Ma Lão Nương Ngã Liễu ! --> orginalChương 24: Linc Thú Quỷ Vương Chu --> orginalCmùi hương 25: Chiến Đấu Ba ! --> orginalCmùi hương 26: Tố Khí Linh Ngã Dung Dịch Mạ Ngã ? --> orginalChương 27: Thụ Hoan Nghênh Liễu ? --> orginalChương 28: Nhĩ , Cứu Cánh Thị Thùy ? --> orginalChương thơm 29: Nhĩ Hữu Một Hữu Lương Tâm A ! --> orginalCmùi hương 30: Ngã Thị Đoạn Tụ ! --> orginalChương 31: Gia Nhạc Ý Can Nhĩ Thí Sự ! --> orginalCmùi hương 32: Ngã Bằng Thập Yêu Thính Nhĩ Đích ! --> orginalChương thơm 33: Thu Liễu Ngã Ba ! --> orginalCmùi hương 34: “ Kyên Xán Xán ” Đích Nhân --> orginalCmùi hương 35: Báo Danh (1) --> orginalChương 36: Báo Danh (2) --> orginalChương 37: Nhập Học Bài --> orginalCmùi hương 38: Hựu Lai Liễu --> orginalCmùi hương 39: Hủy Liễu Tha Đích Dung --> orginalChương 40: Hựu Kiến Quỷ Vương Chu --> orginalCmùi hương 41: Nhĩ Tựu Thị Liễu Vũ ? --> orginalCmùi hương 42: Chính Thức Nhập Học --> orginalCmùi hương 43: Mạc Tkhô nóng Thiên --> orginalChương thơm 44: Quyết Đấu Tràng --> orginalCmùi hương 45: Khiêu Chiến Ba ! --> orginalCmùi hương 46: Ải Lão Đầu Tử --> orginalChương thơm 47: Bị Thu Vi Đệ Tử Liễu --> orginalChương thơm 48: Bất Khả Dĩ Giá Dạng Tử Đối Ngã --> orginalChương thơm 49: Đả Khởi Hiệp Tác Chiến (1) --> orginalChương 50: Đả Khởi Hiệp Tác Chiến (2) --> orginalCmùi hương 51: Lỏa Bôn ? --> orginalCmùi hương 52: Chiến Đấu Chiến Đấu --> orginalChương thơm 53: Chích Yếu Nhĩ Chích Hỉ Hoan Ngã Nhất Cá Nhân --> orginalCmùi hương 54: Nhĩ Yếu Can Ma ? --> orginalChương thơm 55: Liễu Thiếu Uy Vũ ! (1) --> orginalChương thơm 56: Liễu Thiếu Uy Vũ ! (2) --> orginalCmùi hương 57: Thử Nữ Hữu Cú Hào Pđợi --> orginalChương 58: Ngã Lộ Quá , Nhĩ Môn Kế Tục --> orginalChương thơm 59: Ngã Khiếu Ly Yên --> orginalChương thơm 60: Chung Cực Đoàn Đội --> orginalCmùi hương 61: Kiên Quyết Bất Tòng ? Hoàn Thị ? --> orginalCmùi hương 62: Y Sam Bất Chỉnh --> orginalChương thơm 63: Ngã Thị Tha Đích Bằng Hữu --> orginalChương thơm 64: Thiên Tường Đoàn Đội (1) --> orginalChương thơm 65: Thiên Tường Đoàn Đội (2) --> orginalChương 66: Thiên Tường Đoàn Đội (3) --> orginalChương 67: Thiên Tường Đoàn Đội (4) --> orginalChương 68: Thiên Tường Đoàn Đội (5) --> orginalChương thơm 69: Nhĩ , Tựu Thị Bản Vương Đích Nương Tử (1) --> orginalChương 70: Nhĩ , Tựu Thị Bản Vương Đích Nương Tử (2) --> orginalChương 71: Nhĩ , Tựu Thị Bản Vương Đích Nương Tử (3) --> orginalCmùi hương 72: Nhĩ , Tựu Thị Bản Vương Đích Nương Tử (4) --> orginalChương 73: Nhĩ , Tựu Thị Bản Vương Đích Nương Tử (5) --> orginalCmùi hương 74: Tưởng Đoạt Xá ? (1) --> orginalCmùi hương 75: Tưởng Đoạt Xá ? (2) --> orginalCmùi hương 76: Tưởng Đoạt Xá ? (3) --> orginalCmùi hương 77: Tưởng Đoạt Xá ? (4) --> orginalCmùi hương 78: Tưởng Đoạt Xá ? (5) --> orginalCmùi hương 79: Ngã Hảo Tượng , Yếu Tấn Cấp Liễu ! (1) --> orginalCmùi hương 80: Ngã Hảo Tượng , Yếu Tấn Cấp Liễu ! (2) --> orginalChương thơm 81: Ngã Hảo Tượng , Yếu Tấn Cấp Liễu ! (3) --> orginalChương thơm 82: Nhĩ , Bất Khả Nhiêu Thứ ! (1) --> orginalChương 83: Nhĩ , Bất Khả Nhiêu Thứ đọng ! (2) --> orginalChương 84: Tướng Công ? (1) --> orginalChương 85: Tướng Công ? (2) --> orginalChương 86: Tướng Công ? (3) --> orginalChương 87: Phấn Sắc Đích Phòng Gian --> orginalCmùi hương 88: Giả Nam Nhân , Chân Nữ Nhân (1) --> orginalCmùi hương 89: Giả Nam Nhân , Chân Nữ Nhân (2) --> orginalChương thơm 90: Giả Nam Nhân , Chân Nữ Nhân (3) --> orginalChương 91: Nhĩ Thái Tha Nương Đích Kkhô nóng Nhân Liễu ! (1) --> orginalChương thơm 92: Nhĩ Thái Tha Nương Đích Kkhô giòn Nhân Liễu ! (2) --> orginalChương thơm 93: Đệ Nhị Cá Gia (1) --> orginalCmùi hương 94: Đệ Nhị Cá Gia (2) --> orginalChương 95: Tề Đinch Tử ? --> orginalChương thơm 96: Thùy Hạ Đích Độc (1) --> orginalCmùi hương 97: Thùy Hạ Đích Độc (2) --> orginalChương thơm 98: Nan Ngôn Chi Ngữ --> orginalCmùi hương 99: Luyện Chế Đan Dược (1) --> orginalCmùi hương 100: Luyện Chế Đan Dược (2) --> orginalCmùi hương 101: Luyện Đan (1) --> orginalChương thơm 102: Luyện Đan (2) --> orginalChương thơm 103: Liễu Tiểu Vũ Trung Độc (1) --> orginalChương 104: Liễu Tiểu Vũ Trung Độc (2) --> orginalCmùi hương 105: Hoàn Cá Tkhô giòn Bạch (1) --> orginalCmùi hương 106: Hoàn Cá Tkhô hanh Bạch (2) --> orginalChương thơm 107: Hoàn Cá Tkhô hanh Bạch (3) --> orginalChương 108: Tùng Lâm Mạo Hiểm (1) --> orginalCmùi hương 109: Tùng Lâm Mạo Hiểm (2) --> orginalChương thơm 110: Tùng Lâm Mạo Hiểm (3) --> orginalChương 111: Thị Khuim Sáo Dã Yếu Toản (1) --> orginalChương 112: Thị Khuim Sáo Dã Yếu Toản (2) --> orginalChương 113: Hắc Sắc Đích Thạch Đầu (1) --> orginalCmùi hương 114: Hắc Sắc Đích Thạch Đầu (2) --> orginalChương thơm 115: Hắc Sắc Đích Thạch Đầu (3) --> orginalChương thơm 116: Hắc Sắc Đích Thạch Đầu (4) --> orginalCmùi hương 117: Liễu Vũ VS Ly Yên (1) --> orginalChương 118: Liễu Vũ VS Ly Yên (2) --> orginalCmùi hương 119: Liễu Vũ VS Ly Yên (3) --> orginalCmùi hương 120: Liễu Vũ VS Ly Yên (4) --> orginalChương 121: Liễu Vũ VS Ly Yên (5) --> orginalChương thơm 122: Dĩ Hậu Đa Lưu Cá Tâm Nhãn Ba ! (1) --> orginalChương 123: Dĩ Hậu Đa Lưu Cá Tâm Nhãn Ba ! (2) --> orginalCmùi hương 124: Dĩ Hậu Đa Lưu Cá Tâm Nhãn Ba ! (3) --> orginalChương thơm 125: Dĩ Hậu Đa Lưu Cá Tâm Nhãn Ba ! (4) --> orginalChương thơm 126: Dĩ Hậu Đa Lưu Cá Tâm Nhãn Ba ! (5) --> orginalCmùi hương 127: Học Viện Sơ Khảo , Cường Hãn Hoàn Thắng (1) --> orginalChương thơm 128: Học Viện Sơ Khảo , Cường Hãn Hoàn Thắng (2) --> orginalChương 129: Học Viện Sơ Khảo , Cường Hãn Hoàn Thắng (3) --> orginalChương thơm 130: Kỳ Ba Đoàn Đội (1) --> orginalCmùi hương 131: Kỳ Ba Đoàn Đội (2) --> orginalChương thơm 132: Thưởng Đoạt Thần Thảo Hỗn Chiến ! (1) --> orginalChương 133: Thưởng Đoạt Thần Thảo Hỗn Chiến ! (2) --> orginalChương 134: Thưởng Đoạt Thần Thảo Hỗn Chiến ! (3) --> orginalChương thơm 135: Thưởng trọn Đoạt Thần Thảo Hỗn Chiến ! (4) --> orginalChương 136: Na Yêu , Hòa Ngã Khế Ước Ba (1) --> orginalChương thơm 137: Na Yêu , Hòa Ngã Khế Ước Ba (2) --> orginalCmùi hương 138: Na Yêu , Hòa Ngã Khế Ước Ba (3) --> orginalCmùi hương 139: Manh Sủng Nam Nam (1) --> orginalChương 140: Manh Sủng Nam Nam (2) --> orginalCmùi hương 141: Manh Sủng Nam Nam (3) --> orginalChương thơm 142: Manh Sủng Nam Nam (4) --> orginalCmùi hương 143: Manh Sủng Nam Nam (5) --> orginalChương thơm 144: Thảo Hảo Trượng Mẫu Nương --> orginalCmùi hương 145: Miểu Sát ! (1) --> orginalCmùi hương 146: Miểu Sát ! (2) --> orginalChương thơm 147: Miểu Sát ! (3) --> orginalChương thơm 148: Miểu Sát ! (4) --> orginalChương thơm 149: Hoan Nghênh Đại Gia Lai Thâu A ! (1) --> orginalCmùi hương 150: Hoan Nghênh Đại Gia Lai Thâu A ! (2) --> orginalCmùi hương 151: Hấp Thực Nhân Huyết (1) --> orginalChương thơm 152: Hấp Thực Nhân Huyết (2) --> orginalChương 153: Hấp Thực Nhân Huyết (3) --> orginalCmùi hương 154: Hấp Thực Nhân Huyết (4) --> orginalChương 155: Phách Mại Hội (1) --> orginalCmùi hương 156: Phách Mại Hội (2) --> orginalCmùi hương 157: Hỏa Dữ Băng Đích Bính Csản phẩm (1) --> orginalChương 158: Hỏa Dữ Băng Đích Bính Cmặt hàng (2) --> orginalChương 159: Hỏa Dữ Băng Đích Bính Chàng (3) --> orginalCmùi hương 160: Hỏa Dữ Băng Đích Bính Csản phẩm (4) --> orginalChương thơm 161: Hỏa Dữ Băng Đích Bính Cmặt hàng (5) --> orginalCmùi hương 162: Sinch Thần Yến Hội (1) --> orginalChương 163: Sinh Thần Yến Hội (2) --> orginalChương thơm 164: Sinc Thần Yến Hội (3) --> orginalChương thơm 165: Sinc Thần Yến Hội (4) --> orginalChương thơm 166: Sinh Thần Yến Hội Kích Chiến (1) --> orginalChương 167: Sinc Thần Yến Hội Kích Chiến (2) --> orginalChương thơm 168: Sinc Thần Yến Hội Kích Chiến (3) --> orginalChương thơm 169: Hội Yêu Thuật ? (1) --> orginalCmùi hương 170: Hội Yêu Thuật ? (2) --> orginalCmùi hương 171: Hội Yêu Thuật ? (3) --> orginalChương 172: Hội Yêu Thuật ? (4) --> orginalChương thơm 173: Mỹ Mộng Thảo (1) --> orginalCmùi hương 174: Mỹ Mộng Thảo (2) --> orginalCmùi hương 175: Mỹ Mộng Thảo (3) --> orginalChương 176: Mỹ Mộng Thảo (4) --> orginalChương 177: Mỹ Mộng Thảo (5) --> orginalCmùi hương 178: Tiểu Kyên ổn Long Đích Nộ Hỏa (1) --> orginalChương 179: Tiểu Klặng Long Đích Nộ Hỏa (2) --> orginalChương thơm 180: Tiểu Klặng Long Đích Nộ Hỏa (3) --> orginalChương thơm 181: Tiểu Klặng Long Đích Nộ Hỏa (4) --> orginalChương 182: Tiểu Kyên Long Đích Nộ Hỏa (5) --> orginalChương 183: Phong Cuồng Đích Đằng Mạn (1) --> orginalChương 184: Phong Cuồng Đích Đằng Mạn (2) --> orginalCmùi hương 185: Phong Cuồng Đích Đằng Mạn (3) --> orginalChương 186: Phong Cuồng Đích Đằng Mạn (4) --> orginalChương 187: Phong Cuồng Đích Đằng Mạn (5) --> orginalChương 188: Nhĩ Quải Liễu (1) --> orginalCmùi hương 189: Nhĩ Quải Liễu (2) --> orginalChương 190: Nhĩ Quải Liễu (3) --> orginalCmùi hương 191: Nhĩ Quải Liễu (4) --> orginalCmùi hương 192: Nhĩ Quải Liễu (5) --> orginalChương 193: Trục Xuất Học Viện (1) --> orginalChương 194: Trục Xuất Học Viện (2) --> orginalChương thơm 195: Trục Xuất Học Viện (3) --> orginalChương thơm 196: Mộng Tưởng Thị Mỹ Hảo Đích (1) --> orginalChương thơm 197: Mộng Tưởng Thị Mỹ Hảo Đích (2) --> orginalChương 198: Mộng Tưởng Thị Mỹ Hảo Đích (3) --> orginalCmùi hương 199: Mộng Tưởng Thị Mỹ Hảo Đích (4) --> orginalCmùi hương 200: Ly Yên Chi Tử (1) --> orginalChương thơm 201: Ly Yên Chi Tử (2) --> orginalCmùi hương 202: Ly Yên Chi Tử (3) --> orginalChương thơm 203: Thái Bạo Lực Liễu , Thái Vô Lại Liễu ! (1) --> orginalCmùi hương 204: Thái Bạo Lực Liễu , Thái Vô Lại Liễu ! (2) --> orginalChương 205: Thái Bạo Lực Liễu , Thái Vô Lại Liễu ! (3) --> orginalCmùi hương 206: Đào Hoa Vận A Đào Hoa Vận (1) --> orginalCmùi hương 207: Đào Hoa Vận A Đào Hoa Vận (2) --> orginalCmùi hương 208: Đào Hoa Vận A Đào Hoa Vận (3) --> orginalChương 209: Trảo Tấu Ba Nhĩ ! (1) --> orginalChương 210: Trảo Tấu Ba Nhĩ ! (2) --> orginalCmùi hương 211: Trảo Tấu Ba Nhĩ ! (3) --> orginalCmùi hương 212: Ngã Cật Cật Cật ! (1) --> orginalChương 213: Ngã Cật Cật Cật ! (2) --> orginalCmùi hương 214: Ngã Cật Cật Cật ! (3) --> orginalChương 215: Dị Biến Sinch , Nguy Hiểm Lâm (1) --> orginalChương 216: Dị Biến Sinc , Nguy Hiểm Lâm (2) --> orginalCmùi hương 217: Khẩn Cấp Bị Chiến (1) --> orginalCmùi hương 218: Khẩn Cấp Bị Chiến (2) --> orginalChương thơm 219: Thủ Hộ Liễu Vân Thành (1) --> orginalChương 220: Thủ Hộ Liễu Vân Thành (2) --> orginalChương 221: Thủ Hộ Liễu Vân Thành (3) --> orginalChương 222: Hỏa Lực Toàn Knhì (1) --> orginalChương 223: Hỏa Lực Toàn Khai (2) --> orginalChương 224: Chung Vu Lai Liễu ! (1) --> orginalChương thơm 225: Chung Vu Lai Liễu ! (2) --> orginalCmùi hương 226: Chung Vu Lai Liễu ! (3) --> orginalChương 227: Tô Tỉnh (1) --> orginalChương thơm 228: Tô Tỉnh (2) --> orginalChương 229: Quyết Nhất Thắng Prúc --> orginalChương 230: Phong Vân Biến Sách (1) --> orginalChương thơm 231: Phong Vân Biến Sách (2) --> orginalChương 232: Phong Vân Biến Sách (3) --> orginalChương 233: Ly Vân Quốc Diệt (1) --> orginalChương thơm 234: Ly Vân Quốc Diệt (2) --> orginalChương 235: Chiến ! (1) --> orginalChương 236: Chiến ! (2) --> orginalChương 237: Thiên Lang Đại Quân (1) --> orginalCmùi hương 238: Thiên Lang Đại Quân (2) --> orginalChương 239: Thương thơm (1) --> orginalCmùi hương 240: Thương thơm (2) --> orginalCmùi hương 241: Thành Thần (1) --> orginalChương thơm 242: Thành Thần (2) --> orginalChương 243: Thành Thần (3) --> orginalChương 244: Nguy Hiểm Đích Nam Nhân --> orginalChương thơm 245: Nhĩ , Thị Ngã Đích Thê (1) --> orginalCmùi hương 246: Nhĩ , Thị Ngã Đích Thê (2) --> orginalCmùi hương 247: Vị Thành Niên ? --> orginalChương thơm 248: Nhĩ Bất Thị Ngã Đích Thái (1) --> orginalCmùi hương 249: Nhĩ Bất Thị Ngã Đích Thái (2) --> orginalChương thơm 250: Nhĩ Thị Bản Tôn Đích Tì Nữ --> orginalChương 251: Vũ Bức (1) --> orginalChương thơm 252: Vũ Bức (2) --> orginalChương thơm 253: Phiêu Lượng Đích Quỷ Môn Quan (1) --> orginalChương thơm 254: Phiêu Lượng Đích Quỷ Môn Quan (2) --> orginalChương 255: Chiến Chí Long --> orginalChương thơm 256: Thái Lãng Phí Liễu ? (1) --> orginalCmùi hương 257: Thái Lãng Phí Liễu ? (2) --> orginalCmùi hương 258: Huấn Luyện --> orginalChương 259: Thê Lương Đích Cản Cước (1) --> orginalChương thơm 260: Thê Lương Đích Cản Cước (2) --> orginalChương 261: Lang Bái Đích Ngạo Thần Vũ --> orginalCmùi hương 262: Nam Nam Đích Tộc Nhân (1) --> orginalCmùi hương 263: Nam Nam Đích Tộc Nhân (2) --> orginalCmùi hương 264: Cai Tử Đích Nhất Kiếm --> orginalChương 265: Na Lý Tài Thị Đầu (1) --> orginalChương thơm 266: Na Lý Tài Thị Đầu (2) --> orginalCmùi hương 267: Vô Tri Đích Nhân --> orginalChương thơm 268: Ngại Nhãn Đích Bạch Sắc Y Sam (1) --> orginalCmùi hương 269: Ngại Nhãn Đích Bạch Sắc Y Sam (2) --> orginalCmùi hương 270: Thần Âm Lệnh (1) --> orginalChương thơm 271: Thần Âm Lệnh (2) --> orginalCmùi hương 272: Tiền Khứ đọng Mộ Dung Phủ (1) --> orginalCmùi hương 273: Tiền Khứ Mộ Dung Phủ (2) --> orginalChương thơm 274: Thiên Tbỏ Linc --> orginalChương 275: Băng Hỏa Dữ Tdiệt Mộc (1) --> orginalCmùi hương 276: Băng Hỏa Dữ Thủy Mộc (2) --> orginalCmùi hương 277: Viêm Châu Xuất Thế (1) --> orginalChương thơm 278: Viêm Châu Xuất Thế (2) --> orginalChương thơm 279: Đoạt Châu ! --> orginalChương 280: Ngộ Nhập Ma Giới (1) --> orginalCmùi hương 281: Ngộ Nhập Ma Giới (2) --> orginalChương thơm 282: Nãi Oa Tử --> orginalCmùi hương 283: Giả Mạo Ngụy Liệt Sản Phẩm (1) --> orginalChương thơm 284: Giả Mạo Ngụy Liệt Sản Phẩm (2) --> orginalCmùi hương 285: Nghịch Thiên Thần Dược , Xuất ! (1) --> orginalCmùi hương 286: Nghịch Thiên Thần Dược , Xuất ! (2) --> orginalChương thơm 287: Đảm Tử Phì Đắc Ngận A ! (1) --> orginalCmùi hương 288: Đảm Tử Phì Đắc Ngận A ! (2) --> orginalCmùi hương 289: Đảm Tử Phì Đắc Ngận A ! (3) --> orginalChương 290: Đảm Tử Phì Đắc Ngận A ! (4) --> orginalCmùi hương 291: Đảm Tử Phì Đắc Ngận A ! (5) --> orginalChương thơm 292: Âm Mưu Sạ Hiện (1) --> orginalChương thơm 293: Âm Mưu Sạ Hiện (2) --> orginalChương thơm 294: Ngã Đích Cá Lão Yêu A ! (1) --> orginalChương thơm 295: Ngã Đích Cá Lão Yêu A ! (2) --> orginalCmùi hương 296: Ngã Đích Cá Lão Yêu A ! (3) --> orginalCmùi hương 297: Ngã Đích Cá Lão Yêu A ! (4) --> orginalChương thơm 298: Đại Kết Cục (1) --> orginalChương 299: Đại Kết Cục (2) --> orginalChương thơm 300: Đại Kết Cục (3) --> orginalChương thơm 301: Đại Kết Cục (4) --> orginalChương thơm 302: Đại Kết Cục (5) --> orginalChương 303: Đại Kết Cục (6) --> orginalCmùi hương 304: Đại Kết Cục (7) --> orginalChương 305: Đại Kết Cục (8) --> orginalChương 306: Đại Kết Cục (9) --> orginalCmùi hương 307: Đại Kết Cục (10) --> orginal

Chuyên mục: Tin Tức Liên Quan