Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú vẻ ngoài về tổ chức và thống trị nhà ngôi trường PTDTNT; nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyển chọn sinh cùng tổ chức chuyển động giáo dục.Bạn đang xem: Trường tư thục tuyển thầy giáo 2016

 

1. Tổ chức triển khai và thống trị nhà ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

Thông bốn 01 chế độ trường PTDTNT được thành lập khi bao gồm đủ các điều khiếu nại sau:

- tất cả đề án thành lập trường tương xứng với quy hoạch vạc triển kinh tế - xóm hội với quy hoạch mạng lưới cửa hàng giáo dục;

- Đề án thành lập và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lịch trình và ngôn từ giáo dục; khu đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến thi công trường PTDTNT, tổ chức bộ máy, nguồn lực với tài chính; phương hướng kế hoạch xây dựng và trở nên tân tiến nhà trường PTDTNT.

Bạn đang xem: Trường dân lập tuyển giáo viên 2016

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Nhiệm vụ và quyền lợi của học viên trường PTDTNT được Thông tứ số 01/2016/BGDĐT qui định như sau:

Ngoài những nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của học viên tại Điều lệ ngôi trường trung học hiện tại hành, học sinh trường PTDTNT còn tồn tại nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau:

- duy trì gìn bạn dạng sắc văn hóa của dân tộc bản địa mình, tôn trọng văn hóa của những dân tộc khác.

- Chấp hành nghiêm túc sự phân công tới trường ngành, nghề cùng sự phân công công tác làm việc theo yêu mong của địa phương.

- Được ăn, ở, sinh sống trong quần thể nội trú và được hưởng trọn các cơ chế ưu tiên, ưu đãi theo quy định.

3. Tuyển chọn sinh với tổ chức vận động giáo dục

Thông bốn 01 năm năm 2016 của Bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy quy định trường PTDTNT tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo và các vận động giáo dục của cấp cho học phổ thông tương xứng được nguyên lý tại Điều lệ trường trung học hiện tại hành, dường như còn thực hiện chương trình cùng các hoạt động giáo dục tính chất theo Điều 21 Thông tứ số 01/2016, vào đó:

Trường PTDTNT tổ chức triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. địa thế căn cứ chương trình giáo dục và đào tạo và kế hoạch thời gian năm học, đơn vị trường xây cất kế hoạch dạy dỗ học và tổ chức triển khai các vận động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng người sử dụng học sinh.

 

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 01/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘITRÚ

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật giáo dục và đào tạo ngày 25 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chitiết và trả lời thi hànhmột số điều của mức sử dụng Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chitiết và khuyên bảo thi hành mộtsố điều của điều khoản Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 01 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi điểmb khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 củaChính bao phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một vài điều của phép tắc Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 12 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định trách nhiệm làm chủ nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm năm ngoái của Bộ giáo dục và Đào sản xuất và BộNội vụ trả lời về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của SởGiáo dục với Đào sinh sản thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương, Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra thuộc Ủy ban quần chúng huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáodục dân tộc,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của trường phổ thôngdân tộc nội trú.

Điều 1. ban hành kèm theo Thông tứ này quy định tổ chứcvà buổi giao lưu của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 02tháng 03 năm 2016.

Thông tứ này thay thế Quyết định số49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạoban hành Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của trường phổ thông dân tộc nội trú vàThông tứ số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009 của bộ trưởng cỗ Giáo dụcvà Đào chế tạo ra về câu hỏi sửa đổi, bổ sung Điều 10 với Điều 13 của Quy chế tổ chức vàhoạt cồn của ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục dân tộc,Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Thủ trưởng cácBộ có các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo học sinh hệ phổ thông dân tộc bản địa nội trú,Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương, người đứng đầu sởgiáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng những trường phổ thông dân tộc nội trú, trườngPhổ thông Vùng cao Việt Bắc, hữu nghị 80 cùng Hữu Nghị T78 chịu trách nhiệm thihành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chính phủ; - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu hụt niên với Nhi đồng của Quốc hội; - Hội đồng dân tộc bản địa Quốc Hội; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - cục KTVBQPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website thiết yếu phủ; - Website bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDDT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

QUY CHẾ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Quy định này luật pháp về tổ chức vàhoạt cồn của ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú (sau phía trên viết tắt là PTDTNT) baogồm: tổ chức triển khai và quản lý nhà trường; nhiệm vụ, quyền lợi của hiệu trưởng, phó hiệutrưởng, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh; tuyển chọn sinh và tổ chức hoạt động giáodục.

2. Quy định này áp dụng so với cáctrường PTDTNT, tổ chức triển khai và cá nhân có liên quan.

Các trường phổ biến Vùng cao Việt Bắc,Hữu Nghị 80 với Hữu Nghị T78, những cơ sở giáo dục và đào tạo có đào tạo học viên hệ PTDTNTtrực thuộc các bộ được vận dụng Quy chế này để tổ chức hoạt động giáo dục trongnhà trường.

3. Ngôi trường PTDTNT được tổ chức triển khai và hoạtđộng theo những quy định của Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, trường trung học tập phổthông với trường phổ thông có không ít cấp học tập (sau đây gọi bình thường là Điều lệ trườngtrung học) và những quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mụctiêu, vai trò, đặc thù của ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

1. Trường PTDTNT được nhà nước thànhlập cho con em mình dân tộc thiểu số, con trẻ gia đình những dân tộcđịnh cư vĩnh viễn tại vùng bao gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn nhằmgóp phần chế tạo nguồn huấn luyện và đào tạo cán bộ và nguồn lực lượng lao động có unique cho vùng này.

2. Trường PTDTNT bao gồm vai trò quan trọngtrong sự nghiệp phạt triển kinh tế - buôn bản hội và củng vậy an ninh, quốc phòng sinh hoạt miềnnúi, vùng dân tộc bản địa thiểu số.

3. Ngôi trường PTDTNT là loại hình trườngchuyên biệt mang tính chất phổ thông, dân tộc và nội trú.

Điều 3. Nhiệm vụ của trườngphổ thông dân tộc nội trú

Trường PTDTNT tiến hành các nhiệm vụcủa trường trung học hiện tượng tại Điều lệ trường trung học hiện tại hành và những nhiệmvụ sau:

1. Tuyển chọn sinh đúng đối tượng và chỉtiêu được giao hằng năm.

2. Giáo dục học sinh về công ty trương,chính sách dân tộc bản địa của Đảng cùng Nhà nước; bản sắc văn hóavà truyền thống giỏi đẹp của những dân tộc Việt Nam; ý thức tham gia giao hàng pháttriển kinh tế - xã hội sinh hoạt vùng khó khăn sau khi xuất sắc nghiệp.

3. Giáo dục tài năng sống cùng kỹ nănghoạt rượu cồn xã hội phù hợp với học viên PTDTNT.

4. Giáo dục lao động, hướng nghiệp vàdạy nghề truyền thống cân xứng với năng lực của học sinh và yêu ước phát triểnkinh tế - buôn bản hội của địa phương.

5. Tổ chức triển khai công tác nội trú mang đến họcsinh, bảo vệ 100% học tập sinh của phòng trường được ăn, ngơi nghỉ nội trú.

6. Theo dõi, thống kê con số họcsinh đã giỏi nghiệp hằng năm ở trong nhà trường liên tiếp học ở cấp học, chuyên môn caohơn hoặc về bên địa phương tham tối ưu tác, lao động cung ứng nhằm đề ra cácgiải pháp nâng cấp chất lượng và công dụng giáo dục.

Điều 4. Hệ thốngtrường phổ thông dân tộc nội trú

1. Khối hệ thống trường PTDTNT bao gồm:

a) trường PTDTNT cung cấp huyện đào tạo cấptrung học cơ sở (THCS) được thành lập và hoạt động tại những huyện miền núi, hải đảo, vùng dântộc;

b) trường PTDTNT cấp cho tỉnh huấn luyện và đào tạo cấptrung học càng nhiều (THPT) được thành lập tại những tỉnh, tp trực thuộcTrung ương.

2. Vào trường hợp nên thiết, để tạonguồn cán bộ là con em của mình các dân tộc thiểu số sinh hoạt vùng tất cả điều kiện tài chính - làng hộiđặc biệt cạnh tranh khăn, Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi thông thường là Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) rất có thể giao chotrường PTDTNT cung cấp huyện huấn luyện và đào tạo cả cung cấp THPT; cỗ chủ quản rất có thể giao đến cơ sởgiáo dục trực thuộc có đào tạo học sinh hệ phổ thông dân tộc nội trú đào tạo và huấn luyện cảhệ dự bị đại học.

Điều 5. Tên trường,biển thương hiệu trường

1. Vấn đề đặt thương hiệu trường PTDTNT thực hiệntheo chính sách sau:

a) Đối cùng với trường cấp cho huyện:

Trường PTDTNT + cấphọc + tên riêng (nếu có) + tên đơn vị chức năng hành bao gồm cấp huyện.

b) Đối cùng với trường cấp tỉnh:

Trường PTDTNT + cấp cho học + tên riêng(nếu có) + tên đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp tỉnh.

2. Tên trường được ghi bên trên quyết địnhthành lập, đại dương tên trường, bé dấu và sách vở và giấy tờ giao dịch.

3. Hải dương tên ngôi trường ghi đa số nội dungsau:

a) Góc phía trên, bên trái:

- Đối với ngôi trường PTDTNT cung cấp huyện đàotạo cấp THCS:

+ chiếc thứ nhất: Ủy ban quần chúng huyện (quận, thị xã, thành phố) trựcthuộc tỉnh và tên huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh;

+ loại thứ hai: Phòng giáo dục và đào tạo và đàotạo.

- Đối với trường PTDTNT cấp tỉnh vàtrường PTDTNT cung cấp huyện (có cấp THPT):

+ chiếc thứ nhất: Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố và thương hiệu tỉnh, thành phố trực ở trong Trungương;

+ dòng thứ hai: Sở giáo dục đào tạo và đào tạo.

b) Ở giữa đứng tên trường theo quy địnhtại khoản 1 của Điều này.

c) Dưới cùng là địa chỉ, số năng lượng điện thoạicủa bên trường.

Điều 6. Các đại lý vật hóa học và thiếtbị của ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

Trường PTDTNT gồm cơ sở vật chất, thiếtbị theo pháp luật tại Điều lệ ngôi trường trung học hiện tại hành và bảo vệ tiêu chí củatrường chuẩn quốc gia, trong khi còn có các hạng mục sau:

1. Khu vực nội trú có diện tích sử dụng tốithiểu 6m2/học sinh.

2. Phòng sinh sống nội trú, nhà ăn cho họcsinh và những trang trang bị kèm theo.

3. đơn vị công vụ mang đến giáo viên.

4. đơn vị sinh hoạt, giáo dục đào tạo văn hóadân tộc với những thiết bị kèm theo.

5. Phòng học và thiết bị giáo dục và đào tạo hướngnghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống lâu đời của những dân tộc cân xứng với địaphương.

Điều 7. Chínhsách ưu tiên đối với trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

1. Trường PTDTNT được ưu tiên đầu tưcơ sở đồ vật chất, thiết bị, sắp xếp giáo viên, nhân viên cấp dưới và giá thành để đảm bảothực hiện nay chương trình, nội dung giáo dục và các nội dung giáo dục đào tạo đặc thù, việcdạy học, siêng sóc, nuôi chăm sóc và giáo dục và đào tạo học sinh.

2. Cán cỗ quản lý, giáo viên, nhânviên và học sinh của trường PTDTNT được hưởng cơ chế ưu đãi theo chế độ củaNhà nước.

3. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy địnhbổ sung cơ chế ưu tiên của địa phương đối với trường PTDTNT (nếu có), Ủyban nhân dân cung cấp huyện mức sử dụng việc cung ứng về đầu tư chi tiêu cơ sở đồ vật chất, thiết bị,kinh phí tổn cho giáo viên, học sinh và các hoạt động giáo dục của nhà trường (nếucó).

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢNLÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 8. Điều kiệnthành lập và điều kiện để được cho phép hoạt cồn giáo dục

1. Trường PTDTNT được thành lập và hoạt động khicó đủ những điều khiếu nại sau:

a) gồm đề án ra đời trường phù hợpvới quy hoạch phạt triển kinh tế tài chính - làng hội và quy hoạch mạng lưới đại lý giáo dụcđã được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án ra đời trường khẳng định rõmục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và văn bản giáo dục; khu đất đai, các đại lý vật chất,thiết bị, vị trí dự kiến xuất bản trường, tổ chức triển khai bộ máy, mối cung cấp lực và tàichính; phương hướng kế hoạch xây dựng và cải cách và phát triển nhà trường.

2. Trường PTDTNT được phép hoạt độnggiáo dục khi tất cả đủ các điều kiện sau đây:

a) bao gồm quyết định thành lập và hoạt động trường;

b) bao gồm đất đai, đại lý vật chất, thiếtbị theo hình thức tại Điều lệ trường trung học hiện nay hành và khí cụ tại Điều 6của quy chế này;

c) Địa điểm của trường đảm bảo an toàn môi ngôi trường giáo dục, bình yên cho học sinh, giáo viên, cán cỗ và nhânviên;

d) bao gồm chương trình giáo dục đào tạo và tài liệugiảng dạy, học tập tập cân xứng với mỗi cấp cho học theo quy định;

đ) tất cả đội ngũ đơn vị giáo và cán bộ quảnlý đạt tiêu chuẩn chỉnh về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn chỉnh được huấn luyện theo quy địnhcủa chính sách Giáo dục so với cấp học; đầy đủ về con số theo cơ cấu về mô hình giáo viên đảm bảo an toàn thực hiện lịch trình giáo dụcvà tổ chức các vận động giáo dục;

e) bao gồm đủ nguồn lực có sẵn tài chủ yếu theo quyđịnh để đảm bảo duy trì với phát triển hoạt động giáo dục;

g) tất cả Quy chế tổ chức và chuyển động củanhà trường.

Xem thêm: 10+ Ý Tưởng Làm Sản Phẩm Tái Chế Từ Rác Thải Nhựa Đơn Giản, Hữu Ích Nhất

Điều 9. Thẩm quyềnthành lập, chất nhận được hoạt động giáo dục

2. Người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và đào tạoquyết định được cho phép hoạt đụng giáo dục đối với trường PTDTNT cung cấp tỉnh và trườngPTDTNT cấp cho huyện (có cấp cho THPT). Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy quyết định chophép hoạt động giáo dục đối với trường PTDTNT cung cấp huyệnđào tạo cung cấp THCS.

Điều 10. Hồ nước sơvà trình tự, giấy tờ thủ tục thành lập, chất nhận được hoạt đụng giáo dục so với trường phổthông dân tộc nội trú

1. Làm hồ sơ đề nghị ra đời trườngPTDTNT gồm những văn phiên bản quy định trên Điều lệ ngôi trường trung học hiện hành.

2. Trình tự, thủ tục thành lập trườngPTDTNT

a) Sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy chủ trì xâydựng đề án cùng phối phù hợp với các cơ quan có tương quan thẩm định những nội dung quyđịnh tại khoản 1 Điều 8 của quy định này và lập hồ sơ theo chính sách tại khoản 1của Điều này để kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyếtđịnh thành lập.

b) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh nhấn hồsơ, chu đáo điều kiện ra đời trường theo qui định tại khoản 1 Điều 8 của Quychế này. Trong thời hạn đôi mươi ngày làm cho việc kể từ ngày dấn đủ hồ sơ đúng theo lệ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ra quyết định thành lập và hoạt động trường PTDTNT. Trường phù hợp chưa quyết định thành lậptrường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn phiên bản thông báo cho những cấp tất cả thẩm quyềnbiết rõ lí bởi và phía giải quyết.

3. Hồ sơ đề nghị chất nhận được nhà trườnghoạt động giáo dục gồm những văn phiên bản quy định tại Điều lệ ngôi trường trung học tập hiệnhành.

4. Trình tự, thủ tục có thể chấp nhận được nhà trườnghoạt rượu cồn giáo dục

a) ngôi trường PTDTNT lập làm hồ sơ đề nghịcho phép hoạt động giáo dục theo công cụ tại khoản 3 của Điều này;

b) Phòng giáo dục đào tạo và giảng dạy (đối vớitrường PTDTNT cấp huyện đào tạo và giảng dạy cấp THCS), sở giáo dục đào tạo và giảng dạy (đối với trườngPTDTNT cấp cho tỉnh với trường PTDTNT cấp cho huyện bao gồm cấp THPT) dìm hồ sơ, xem xét điềukiện để được chất nhận được hoạt động giáo dục đào tạo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chếnày.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từngày thừa nhận đủ hồ sơ thích hợp lệ, trưởng phòng giáo dục và huấn luyện (đối cùng với trườngPTDTNT cấp huyện chỉ huấn luyện và giảng dạy cấp THCS), giám đốc sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo (đối vớitrường PTDTNT cung cấp tỉnh cùng trường PTDTNT cấp cho huyện gồm cấp THPT) ra quyết định có thể chấp nhận được nhà ngôi trường tổ chức chuyển động giáo dục. Trường vừa lòng chưaquyết định chất nhận được hoạt rượu cồn giáo dục, cơ quan gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được hoạt độnggiáo dục tất cả văn bản thông báo cho nhà trường hiểu rõ lí do và phía giải quyết.

Điều 11. Sáp nhập, chia, tách,giải thể; đình chỉ vận động giáo dục so với trường phổ thông dân tộc nội trú

1. Việc sáp nhập, chia, tách, giải thể,đình chỉ vận động giáo dục đối với trường PTDTNT thực hiện theo pháp luật tạiĐiều lệ ngôi trường trung học hiện tại hành.

2. Cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định thànhlập thì gồm thẩm quyền đưa ra quyết định sáp nhập, chia, tách, giảithể ngôi trường PTDTNT.

3. Cấp có thẩm quyền có thể chấp nhận được hoạt độnggiáo dục thì bao gồm thẩm quyền ra quyết định đình chỉ chuyển động giáo dục của phòng trường.

Điều 12. Cơ cấutổ chức của trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú

1. Ngoài các tổ phương tiện tại Điều lệtrường trung học hiện hành, trường PTDTNT được thành lập và hoạt động thêm không thực sự 03 tổ đểthực hiện tại các nghành nghề dịch vụ công tác giáo dục đào tạo đặc thù của nhà trường như: quản lý họcsinh nội trú; chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh nội trú; support tâm lý, giáo dụckĩ năng sống cho học sinh nội trú. Việc thành lập và hoạt động các tổ của trường vì chưng hiệu trưởngnhà ngôi trường quyết định.

2. Từng lớp học củatrường PTDTNT có không thật 35 học sinh.

Điều 13. Phân cấpquản lý

1. Sở giáo dục và huấn luyện giúp Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh quản lí những trường PTDTNT cung cấp tỉnh với trường PTDTNT cấp cho huyện(có cấp cho THPT).

2. Phòng giáo dục và đào tạo giúp Ủyban nhân dân cấp cho huyện cai quản lí những trường PTDTNT cung cấp huyện giảng dạy cấp THCS.

3. Cơ sở giáo dục có hệ PTDTNT trựcthuộc bộ do bộ chủ quản thống trị (bộ chủ quản quản lý về tổ chức, nhân sự, tàichính; sở giáo dục và đào tạo làm chủ về chăm môn đối với cơ sở giáo dục đào tạo đóngtrên địa bàn có huấn luyện và giảng dạy cấp THPT; phòng giáo dục và huấn luyện và giảng dạy quản lí siêng mônđối với cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn chỉ huấn luyện cấp THCS).

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀNHẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

Điều 14. Trọng trách và quyền hạncủa hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Ngoài các nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ đượcquy định tại Điều lệ ngôi trường trung học hiện hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởngtrường PTDTNT còn có nhiệm vụ và quyền lợi sau:

1. Nắm rõ chủ trương, thiết yếu sáchdân tộc của Đảng với Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện các trọng trách củatrường PTDTNT cơ chế tại Điều 3 của quy chế này.

3. Tích cực tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ,phong tục, tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh các dân tộc thiểu số làm việc địa phương.

4. Tổ chức tiến hành chương trình vàcác chuyển động giáo dục cân xứng với học viên PTDTNT.

5. Phối hợp với chính quyền, những cơquan đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội làm việc địa phương trong việc quản lí, nuôi dưỡng vàchăm sóc sức mạnh học sinh.

6. Được bồi dưỡng về siêng môn, nghiệpvụ và phương pháp giáo dục, âu yếm học sinh PTDTNT cùng được hưởng các chế độ,chính sách khuyến mãi theo quy định ở trong phòng nước.

Điều 15. Nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của giáo viên

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn đượcquy định trên Điều lệ ngôi trường trung học hiện tại hành, thầy giáo trường PTDTNT tất cả nhiệmvụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau:

1. Chấp hành phân công của hiệu trưởng,phó hiệu trưởng vào tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của ngôi trường PTDTNT quy địnhtại Điều 3 của quy chế này.

2. Tìm hiểu và giáo dục chủ trương,chính sách dân tộc bản địa của Đảng cùng Nhà nước mang lại học sinh.

3. Tích cực mày mò văn hóa, ngôn ngữ,phong tục, tập tiệm và điểm sáng tâm lý học sinh các dân tộc bản địa thiểu số ngơi nghỉ địaphương.

4. Vận dụng phương pháp dạy học, hìnhthức tổ chức dạy học tập và đánh giá đánh giá cân xứng với họcsinh PTDTNT; gia nhập quản lý, giáo dục học viên ngoài giờ chính khóa; bồi dưỡngvà phụ đạo học sinh; phía dẫn học sinh tự học; tổ chứccác chuyển động lao hễ và đề nghị sáng làm cho học sinh.

5. Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệpvụ và cách thức giáo dục, chăm lo học sinh PTDTNT cùng được hưởng những chế độ,chính sách khuyến mãi theo quy định ở trong nhà nước.

Điều 16. Nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của nhân viên

Nhân viên trường PTDTNT tất cả nhiệm vụvà quyền hạn sau:

1. Chấp hành các quy định của phòng trường,của pháp luật; thực hiện sự phân công của hiệu trưởng trong tổ chức thực hiệncác trọng trách của ngôi trường PTDTNT.

2. Tích cực mày mò văn hóa, ngôn ngữ,phong tục, tập tiệm và điểm lưu ý tâm lý học sinh các dân tộc bản địa thiểu số sinh hoạt địaphương; tôn trọng, thương yêu học sinh.

3. Được bồi dưỡng về siêng môn, nghiệpvụ và phương thức giáo dục, quan tâm học sinh PTDTNT và được hưởng các chế độ,chính sách theo quy định của nhà nước.

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạncủa học sinh

Ngoài các nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của họcsinh được luật tại Điều lệ trường trung học hiện nay hành, học sinh trườngPTDTNT còn tồn tại nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau:

1. Duy trì gìn bạn dạng sắc văn hóa của dân tộcmình, tôn trọng văn hóa truyền thống của những dân tộc khác.

2. Chấp hành tráng lệ và trang nghiêm sự phân côngđi học tập ngành, nghề và sự phân công công tác làm việc theo yêu cầu của địa phương.

3. Được ăn, ở, làm việc trong quần thể nộitrú với được hưởng trọn các cơ chế ưu tiên, chiết khấu theo quy định của phòng nước.

Chương IV

TUYỂN SINH VÀ TỔCHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 18. Đối tượngtuyển sinh

1. Thanh niên, thiếu thốn niên là ngườidân tộc thiểu số gồm hộ khẩu hay trú cùng định cư từ 03 năm trở lên (tính đếnngày tuyển sinh) sinh hoạt vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội quan trọng khó khăn theoquy định hiện tại hành.

2. Thanh niên, thiếu niên là ngườidân tộc thiểu số không thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều này, trường hợp được Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh giải pháp là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thìcũng trực thuộc diện tuyển chọn sinh vào ngôi trường PTDTNT.

3. Ngôi trường PTDTNT được phép tuyển chọn sinhkhông thừa 5% vào tổng số tiêu chuẩn được tuyển bắt đầu hằng năm là con em người dân tộc bản địa Kinh bao gồm hộ khẩu thườngtrú cùng định cư trường đoản cú 03 năm trở lên (tính mang lại ngày tuyển sinh) sống vùng phương tiện tạikhoản 1 Điều này.

Điều 19. Điều kiệnvà làm hồ sơ dự tuyển

1. Điều kiện dự tuyển

a) Thuộc đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh quy địnhtại Điều 18 của quy chế này;

b) Trong lứa tuổi quy định.

2. Hồ sơ dự tuyển

a) Giấy khai sinh (bản sao xuất trìnhkèm bản gốc để đối chiếu hoặc bạn dạng sao tự sổ gốc hoặc bản sao tất cả chứng thực);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèmbản gốc để đối chiếu hoặc bạn dạng sao trường đoản cú sổ cội hoặc bạn dạng sao bao gồm chứng thực; trườnghợp sổ hộ khẩu bịthất lạc phải tất cả giấy chứng thực hộ khẩu của ban ngành nhà nướccó thẩm quyền trên địa phương);

c) học bạ cung cấp tiểu học tập (đối với dựtuyển vào cấp cho THCS), học tập bạ cấp trung học cơ sở (đối cùng với dự tuyển chọn vào cấp cho THPT);

d) Bằng xuất sắc nghiệp thcs hoặc giấy chứngnhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (đối cùng với dự tuyểnvào cấp cho THPT);

đ) Giấy xác nhận cơ chế ưu tiên, khuyếnkhích vày cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Điều 20. Phươngthức tuyển chọn sinh, planer tuyển sinh, tuyển thẳng và chính sách ưu tiên, khuyếnkhích

1. Phương thức tuyển sinh

a) tuyển sinh cấp thcs theo phương thứcxét tuyển;

b) tuyển chọn sinh cấp trung học phổ thông theo một trongba phương thức sau: xét tuyển, thi tuyển, phối hợp thi tuyểnvới xét tuyển.

2. Planer và tổ chức tuyển sinh

a) Sở giáo dục và huấn luyện lập kế hoạchtuyển sinh đối với trường PTDTNT cung cấp tỉnh với trường PTDTNT cấp cho huyện (có cung cấp THPT),trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phê duyệt. Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy lập kế hoạchtuyển sinh so với trường PTDTNT cấp huyện chỉ huấn luyện và đào tạo cấp THCS, trình Ủy bannhân dân cấp cho huyện phê duyệt. Planer tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đốitượng; địa bàn; chỉ tiêu; cách tiến hành tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưutiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh.

b) Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chứccông tác tuyển sinh so với trường PTDTNT cấp cho tỉnh cùng trường PTDTNT cấp huyện(có cấp cho THPT), phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy tổ chức công tác làm việc tuyển sinh đối vớitrường PTDTNT cung cấp huyện huấn luyện cấp THCS sau thời điểm kế hoạch tuyển sinh được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

c) Cơ sở giáo dục đào tạo có hệ PTDTNT trựcthuộc bộ lập planer tuyển sinh trình bộ chủ cai quản và tổ chức triển khai công tác tuyểnsinh sau thời điểm kế hoạch tuyển sinh được phê duyệt.

3. Tuyển chọn thẳng, cơ chế ưu tiên, khuyếnkhích

a) Tuyển thẳng vào ngôi trường PTDTNT cácđối tượng sau:

- học sinh dân tộc thiểu số siêu ítngười;

- học viên người dân tộc bản địa thiểu số thuộcđối tượng qui định tại Điều 18 của quy định này giành giải cấp nước nhà trở lên vềvăn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao thể thao; hội thi khoa học tập kĩ thuật dành riêng cho họcsinh trung học.

b) cơ chế ưu tiên, khuyến khích

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh luật pháp đốitượng với điểm cộng thêm vào cho từng loại đối tượng người dùng được hưởngchế độ ưu tiên, khuyến khích.

Điều 21. Thực hiệnchương trình cùng các hoạt động giáo dục

Trường PTDTNT thực hiện chương trìnhgiáo dục và các hoạt động giáo dục của cấp học phổ thông khớp ứng được quy địnhtại Điều lệ trường trung học hiện nay hành, trong khi còn thực hiện chương trình vàcác hoạt động giáo dục đặc thù sau:

1. Trường PTDTNT tổ chức dạy học 2 buổi/ngàytheo chỉ dẫn của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo. địa thế căn cứ chương trình giáo dục và đào tạo và kếhoạch thời gian năm học, bên trường xuất bản kế hoạch dạy học với tổ chức những hoạtđộng giáo dục tương xứng với điều kiện của phòng trường và đối tượng người tiêu dùng học sinh.

2. Tổ chức, làm chủ công tác nuôi dưỡngvà âu yếm học sinh nội trú gồm:

a) tổ chức triển khai bếp ăn uống tập thể mang đến họcsinh đảm bảo dinh chăm sóc theo đúng chế độ học bổng được cấp, đảm bảo bình an vệsinh hoa màu theo quy định. Vận động nuôi chăm sóc được triển khai công khai,dân chủ, tôn kính phong tục tập quán tân tiến của những dân tộc;

b) âu yếm sức khỏe học viên nội trúvà giáo dục học viên biết tự âu yếm bản thân;

c) tổ chức và quản lý học sinh trongkhu nội trú của trường; tự học tập của học viên ngoài giờ thiết yếu khóa, hoạt động trảinghiệm sáng sủa tạo. Giáo dục học viên tương trợ, trợ giúp lẫn nhau trong học tập,xây dựng nếp sinh sống văn minh, giữ lại gìn vệ sinh và đảm bảo môi trường.

3. Vận động lao động, văn hóa, vănnghệ, thể dục gồm:

a) Lao rượu cồn công ích, tăng gia tài xuấtđể nâng cao điều khiếu nại ăn, ở, học hành của học tập sinh;

4. Phối hợp với các đại lý giáo dụcnghề nghiệp trên địa bàn để tổ chức giáo dục nghề nghiệp và công việc theo nhu yếu của họcsinh, tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xóm hội nghỉ ngơi địaphương.