Trắc nghiệm chương 4 đại số 10

A.ac > bdB.a - c > b - dC.a + c > b + dD.(fracac > fracbd)

Câu 2:Mã câu hỏi:113321

Cho bất đẳng thức (left| a - b ight| le left| a ight| + left| b ight|). Dấu đẳng thức xẩy ra lúc nào?


A.a = bB.(ab le 0)C.(ab ge 0)D.ab = 0

Câu 3:Mã câu hỏi:113322

Giá trị bé dại tuyệt nhất của biểu thức (x^2 + 3left| x ight|)với (x in R) là:


A.( - frac94)B.( - frac32)C.0D.( frac32)

Câu 4:Mã câu hỏi:113323

Cho hàm số (fleft( x ight) = frac1sqrt x^2 + 1 ). Mệnh đề làm sao sau đây là đúng?


A.(f(x))có mức giá trị bé dại nhất là 0, quý hiếm lớn số 1 bởi 1.B.(f(x)) không có quý giá nhỏ độc nhất, cực hiếm lớn nhất bởi 1.C.(f(x)) có giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất bởi 2.D.(f(x)) không tồn tại giá trị nhỏ tốt nhất và cực hiếm lớn nhất.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 4 đại số 10

Câu 5:Mã câu hỏi:113324

Cho biết nhì số a cùng b bao gồm tổng bởi 3. Khi kia, tích hai số a với b


A.có giá trị nhỏ tuổi nhất là(frac94)B.có giá trị lớn số 1 là(frac94)C.có mức giá trị lớn số 1 là(frac32)D.không tồn tại quý giá lớn nhất

Câu 6:Mã câu hỏi:113325

Tìm mệnh đề đúng?


A.(left{ eginarrayla > b\c > dendarray ight. Rightarrow ac > bd)B.(left{ eginarrayla > b\c > dendarray ight. Rightarrow fracac > fracbd)C.(left{ eginarrayla > b\c > dendarray ight. Rightarrow a - c > b - d)D.(left{ eginarrayla > b > 0\c > d > 0endarray ight. Rightarrow ac > bd)

Câu 8:Mã câu hỏi:113327

Cho a, b, c, d cùng với a > b và c > d. Bất đẳng thức như thế nào tiếp sau đây đúng.


A.a + c > b + dB.a - c > b - dC.ac > bdD.a2 > b2

Câu 9:Mã câu hỏi:113328

Tìm giá trị bé dại độc nhất vô nhị của hàm số(y = x^2 + frac3x^2left( x e 0 ight))


A.(2sqrt 3 )B.(sqrt<4>3)C.(2sqrt<4>3)D.(sqrt 3 )

Câu 10:Mã câu hỏi:113329

Tìm cực hiếm bé dại nhất của hàm số(y = fracx2 + frac8x) cùng với x > 0


A.16B.8C.4D.2

Câu 11:Mã câu hỏi:113330

Cho x và y thỏa mãn (x^2+y^2=4). Tìm giá trị bé dại độc nhất vô nhị với quý giá lớn số 1 của (T=x+y).

Xem thêm: Mua Bán Xe Tải Cũ Và Mới Giá Xe Tải 1 Tấn Cũ Giá:145,000,000Đ


A.- 8 cùng 8B.- 2 và 2C.( - 2sqrt 2 ) và( 2sqrt 2 )D.( - sqrt 2 ) và( sqrt 2 )

Câu 12:Mã câu hỏi:113331

Nếu a > b cùng c > d thì bất đẳng thức như thế nào tiếp sau đây luôn luôn đúng?


A.m > - nB.n - m C.- m > - nD.m - n

Câu 14:Mã câu hỏi:113333

Bất đẳng thức như thế nào tiếp sau đây đúng với đa số số thực a ?


A.a B.a > cC.- 3a > - 3cD.a2 > c2

Câu 16:Mã câu hỏi:113335

Một tam giác gồm độ lâu năm các cạnh là một, 2, x trong các số ấy x là số nguyên ổn. Lúc đó, x bằng


A.1B.2C.3 chiều.4

Câu 17:Mã câu hỏi:113336

Cho x, y là nhị số bất kì vừa lòng 2x + y = 5 ta tất cả bất đẳng thức nào tiếp sau đây đúng:


A.(x^2 + y^2 ge 5)B.(left( x - 2 ight)^2 ge 0)C.(x^2 + left( 5 - 2x ight)^2 ge 5)D.Tất cả đa số đúng.

Câu 18:Mã câu hỏi:113337

Cho a, b, c > 0 với a + b + c = 1. Dùng bất đẳng thức Côsay đắm ta chứng tỏ được (left( 1 + frac1a ight)left( 1 + frac1b ight)left( 1 + frac1c ight) ge 64). Dấu đẳng thức xẩy ra Lúc và chỉ khi nào:


A.a = b = cB.a = b = c = 1C.(a = b = c = frac13)D.a = 1, b = c = 0

Câu 19:Mã câu hỏi:113338

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức(P = x + frac1x - 2) với x > 2 là:


A.1B.2C.3 chiều.4

Câu 20:Mã câu hỏi:113339

Cho biểu thức (P. = - a + sqrt a )cùng với (a ge 0). Mệnh đề làm sao sau đấy là mệnh đề đúng?


A.Giá trị nhỏ tuổi độc nhất vô nhị của Phường là(frac14)B.Giá trị lớn số 1 của Phường là(frac14)C.Giá trị lớn số 1 của P.. là(frac12)D.P.. đạt giá trị lớn số 1 tại(a = frac14)

Câu 21:Mã câu hỏi:113340

Giá trị lớn số 1 của hàm số(fleft( x ight) = frac2x^2 - 5x + 9) bằng


A.(frac114)B.(frac411)C.(frac118)D.(frac811)

Câu 22:Mã câu hỏi:113341

Cho (f(x)=x-x^2). kết luận làm sao sau đấy là đúng?


A.(f(x)) có giá trị nhỏ dại tốt nhất bằng(frac14)B.(f(x)) có giá trị lớn số 1 bằng(frac12)C.(f(x)) có mức giá trị nhỏ tuổi tốt nhất bằng(-frac14)D.(f(x)) có mức giá trị lớn số 1 bằng(frac14)

Câu 23:Mã câu hỏi:113342

Bất đẳng thức (left( m + n ight)^2 ge 4mn)tương tự cùng với bất đẳng thức nào sau đây?


A.(nleft( m - 1 ight)^2 - mleft( n - 1 ight)^2 ge 0)B.(m^2 + n^2 ge 2mn)C.(left( m + n ight)^2 + m - n ge 0)D.(left( m - n ight)^2 ge 2mn)

Câu 24:Mã câu hỏi:113343

Với hầu hết (a,b e 0), ta tất cả bất đẳng thức làm sao tiếp sau đây luôn đúng?


A.a - b B.(a^2 - ab + b^2 C.(a^2 + ab + b^2 > 0)D.a - b > 0

Câu 25:Mã câu hỏi:113344

Với nhị số x, y dương thoả thức xy = 36 , bất đẳng nào tiếp sau đây đúng?


A.(x + y ge 2sqrt xy = 12)B.(x + y ge 2xy = 72)C.(4xy le x^2 + y^2)D.(left( fracx + y2 ight)^2 ge xy = 36)

Câu 26:Mã câu hỏi:113345

Cho x, y là hai số thực ngẫu nhiên thỏavà xy = 2 . Giá trị nhỏ tuổi độc nhất của (A=x^2+y^2).

Xem thêm: Các Đại Lý Bảo Hành Suzuki Tphcm, Trung Tâm Bảo Hành Xe Máy Suzuki Tại Tphcm


A.2B.1C.0D.4

Câu 27:Mã câu hỏi:113346

Hai số a, b thoả bất đẳng thức(fraca^2 + b^22 le left( fraca + b2 ight)^2) thì


A.(left( x + y ight) ge 4xy)B.(frac1x + frac1y C.(frac1xy ge frac4left( x + y ight)^2)D.(left( x + y ight)^2 le 2left( x^2 + y^2 ight))

Câu 29:Mã câu hỏi:113348

Với mỗi x > 2 , trong những biểu thức: (frac2x,frac2x + 1,frac2x - 1,fracx + 12,fracx2) quý giá biểu thức làm sao là nhỏ tuổi nhất?


A.(frac2x)B.(frac2x + 1)C.(frac2x - 1)D.(fracx2)

Câu 30:Mã câu hỏi:113349

Giá trị nhỏ dại tốt nhất của hàm số(fleft( x ight) = fracx2 + frac2x - 1) là


A.2B.(frac52)C.(2sqrt 2 )D.3

Câu 31:Mã câu hỏi:113350

Giá trị nhỏ độc nhất của hàm số (fleft( x ight) = 2x + frac1x) cùng với x > 0 là


A.2B.(frac1sqrt 2 )C.(sqrt 2 )D.(2sqrt 2 )

Câu 32:Mã câu hỏi:113353

Cho a, b, c dương. Bất đẳng thức làm sao đúng?


A.(left( 1 + fracab ight)left( 1 + fracbc ight)left( 1 + fracca ight) ge 8)B.(left( 1 + fracac ight)left( 1 + fracba ight)left( 1 + fraccb ight) ge 3)C.(left( 1 + fracbc ight)left( 1 + fracca ight)left( 1 + fracab ight) ge 3)D.(left( a + b ight)left( b + c ight)left( c + a ight) ge 6abc)

Câu 33:Mã câu hỏi:113355

Tìm quý giá lớn nhất của hàm số (y=-x^6+8x^3) bên trên đoạn <0;2>.


A.8B.16C.4D.(sqrt<3>4)

Câu 34:Mã câu hỏi:113357

Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số (y=-x^2+5x -6) bên trên đoạn <2;3>


A.(frac52)B.(frac14)C.1D.(frac12)

Câu 35:Mã câu hỏi:113360

Với cực hiếm làm sao của a thì hệ phương thơm trình (left{ eginarraylx + y = 1\x - y = 2a - 1endarray ight.)gồm nghiệm (x;y) cùng với xy Khủng nhất


A.(a = frac14)B.(a = frac12)C.(a =- frac12)D.a = 1

Câu 36:Mã câu hỏi:113363

Cho a là số thực bất kể, (Phường = frac2aa^2 + 1). Bất đẳng thức làm sao sau đây đúng với tất cả a?


A.(left| x ight| > x)B.(left| x ight| > - x)C.( x ight > x^2)D.(left| x ight| ge x)

Câu 39:Mã câu hỏi:113370

Cho (x ge 2). Giá trị lớn số 1 của hàm số (fleft( x ight) = fracsqrt x - 2 x)bằng


A.(frac12sqrt 2 )B.(frac2sqrt 2 )C.(fracsqrt 2 2)D.(frac1sqrt 2 )

Câu 40:Mã câu hỏi:113371

Giá trị nhỏ tốt nhất của hàm số (fleft( x ight) = 2x + frac1x^2)với x > 0 là


Chuyên mục: Tin Tức Liên Quan