MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1040/TCT-CS V/v phân bổ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịchvụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầuvào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừvà không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vàođược khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổngdoanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Đang xem: Phân bổ thuế gtgt đầu vào

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa,dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinhdoanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kêkhai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịchvụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầuvào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừvà không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vàođược khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thukhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịchvụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạchtoán riêng được.

Xem thêm: Mua Bán Oto Toyota Cũ Mới: Giá Xe Toyota 04, Chợ Tốt Xe: Mua Bán Xe Cũ Và Mới Tháng 04/2021

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hànghóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối nămcơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ củanăm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theotháng/quý.”

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhVĩnh Long được biết./.

Xem thêm: Vespa Lx 2020: Giá Xe Vespa Lx 125 Việt Nam Giá Bao Nhiêu, Giá Xe Vespa Lx 2020

Nơi nhận: – Như trên; – Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c); – Vụ PC – BTC; – Vụ PC-TCT; – Website – TCT; – Lưu: VT, CS (3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *