Giải bài 10: Ôn tập chương II - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 58. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các yêu cầu sau

Câu 1: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Định nghĩa phân thức đại số. Một đa thức có phải là phân thức đại số không? Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không?


Câu 3: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Phát biểu các tính chất cơ bản của phân thức đại số. Viết dạng tổng quát.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 8


Câu 4: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Phát biểu các quy tắc: cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cộng hai phân thức khác mẫu thức. Viết công thức tổng quát.


Câu 5: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Phát biểu các quy tắc: trừ hai phân thức cùng mẫu thức, trừ hai phân thức khác mẫu thức. Viết công thức tổng quát.


Câu 8: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Giả sử $\frac{A(x)}{B(x)}$ là một phân thức của biến x. Hãy nêu điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định. 


Làm các bài tập trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

A. $\frac{1}{x}$ = $\frac{x^{2}}{x}$; B. $\frac{7x}{5}$ = $\frac{5}{7x}$; C. $\frac{4x + 1}{9}$ = $\frac{9x + 1}{4}$; D. $\frac{x^{2} - 25}{5x - x^{2}}$ = $\frac{x + 5}{-x}$.


Câu 2: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Đa thức M trong đẳng thức $\frac{(1 – x)^{3}}{M}$ = $\frac{x^{2} + x + 1}{x}$ là:

A. x – 1; B. x(1 – x); C. x(x + 1); D. x + 1.


Câu 3: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Kết quả của phép tính $\frac{3x + 8}{x + 7}$ - $\frac{x - 3}{x + 7}$ là:

A. $\frac{2x - 5}{x + 7}$; B. $\frac{2x + 11}{x + 7}$; C. $\frac{2x - 11}{x + 7}$; D. $\frac{4x + 5}{x + 7}$.


Câu 4: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Kết quả của phép tính $\frac{27 - y^{3}}{y + 3}$.$\frac{y^{2} - 9}{y^{2} – 6y + 9}$ là:

A. $\frac{9 + 3y + y^{2}}{y - 3}$; B. –(9 + 3y + y$^{2}$); C. 9 + 3y + y$^{2}$; D. $\frac{-(9 + 3y + y^{2})}{y + 3}$.


Câu 5: Trang 59 toán VNEN 8 tập 1

Kết quả của phép tính $\frac{3 – 3z}{(1 + z)^{2}}$ : $\frac{6z^{2} - 6}{z + 1}$ là:

A. $\frac{1}{(z + 1)^{2}}$; B. $\frac{-1}{2(z + 1)}$; C. $\frac{1}{2(z + 1)^{2}}$; D. $\frac{-1}{2(z + 1)^{2}}$.


Làm các bài tập tự luận

Câu 1: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ($\frac{2x + 1}{2x – 1}$ - $\frac{2x – 1}{2x + 1}$) : $\frac{4x}{10x – 5}$; b) ($\frac{1}{x^{2} + 1}$ - $\frac{2 – x}{x + 1}$) : ($\frac{1}{x}$ + x – 2);

c) $\frac{1}{x – 1}$ - $\frac{x^{3} - x}{x^{2} + 1}$ . ($\frac{1}{x^{2} – 2x + 1}$ - $\frac{1}{1 - x^{2}}$);

d) ($\frac{x^{2} + xy}{x^{3} + x^{2}y + xy^{2} + y^{3}}$ + $\frac{y}{x^{2} + y ^{2}}$) : ($\frac{1}{x – y}$ - $\frac{2xy}{x^{3} - x^{2}y + xy^{2} – y^{3}}$).

Xem thêm: Lời Bài Hát Nụ Hôn Và Nước Mắt Nhạc Hoa, Lời Bài Hát: Nụ Hôn Và Giọt Nước Mắt


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Cho biểu thức ($\frac{x + 1}{2x - 2}$ + $\frac{3}{x^{2} - 1}$ - $\frac{x + 3}{2x + 2}$).$\frac{4x^{2} - 4}{5}$.

a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định.

b) Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Một phân thức có giá trị bằng 0 khi giá trị của tử thức bằng 0 còn giá trị của mẫu thức khác 0. Tìm các giá trị của x để giá trị của phân thức $\frac{x^{2} – 10x + 25}{x^{2} – 5}$ bằng 0.


=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức ($\frac{5x + 2}{x - 10}$ + $\frac{5x - 2}{x + 10}$).$\frac{x^{2} - 100}{x^{2} + 4}$ được xác định. Tính giá trị của biểu thức tại x = 2016.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, tìm giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là số nguyên.

a) $\frac{3x^{2} – 4x – 17}{x + 2}$; b) $\frac{x^{2} – x + 2}{x – 3}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 60 toán VNEN 8 tập 1

Tính giá trị của phân thức $\frac{x^{2} – 10x + 25}{x^{2} – 5x}$ tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.


=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:


Giải bài 10: Ôn tập chương II, Ôn tập chương II trang 58 vnen toán 8, bài 10 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 8


Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Toán 8 tập 1
Toán 8 tập 2
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk vật lí 8
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk GDCD 8

Trắc nghiệm lớp 8


Trắc nghiệm vật lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm sinh học 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm GDCD 8

Giải VNEN lớp 8


VNEN ngữ văn 8 tập 1
VNEN ngữ văn 8 tập 2
VNEN văn 8 tập 1 giản lược
VNEN văn 8 tập 2 giản lược
Toán VNEN 8 tập 1
Toán VNEN 8 tập 2
Tiếng anh 8 - mới
VNEN GDCD 8
VNEN công nghệ 8
Khoa học tự nhiên 8
Khoa học xã hội 8

Tài liệu tham khảo lớp 8


Văn mẫu lớp 8
Tập bản đồ địa lí 8

Bình luận


Phần đại số

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức


Chương II. Phân thức đại số


Phần hình học

Chương I. Tứ giác


Chương 2. Diện tích


*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com