180x252?no-cache=1554295934&bgclr=ffffff","medium":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/scoredata/g/bd9685a16a58fbf42a8f43594f9ac0c0aa29a2b3/score_0.png

Bạn đang xem: Nhạc một bước yêu vạn dặm đau

300x420?no-cache=1554295934&bgclr=ffffff","large":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/scoredata/g/bd9685a16a58fbf42a8f43594f9ac0c0aa29a2b3/score_0.png
500x660?no-cache=1554295934&bgclr=ffffff","original":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/scoredata/g/bd9685a16a58fbf42a8f43594f9ac0c0aa29a2b3/score_0.png?no-cache=1554295934"},"share":"publicUrl":"https://xeototai.net/user/5045401/scores/5512693","embedUrl":"https://xeototai.net/user/5045401/scores/5512693/embed","url":"https%3A%2F%2Fxeototai.net%2Fuser%2F5045401%2Fscores%2F5512693","title":"M%E1%BB%98T+B%C6%AF%E1%BB%9AC+Y%C3%8AU+V%E1%BA%A0N+D%E1%BA%B6M+%C4%90AU+-+MR.SIRO","isShowSecretUrl":false,"user":"id":5045401,"name":"Trúc My","url":"https://xeototai.net/user/5045401","image":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/userdata/avatar/e/d/0/5045401.jpg
gmail.com Mình cảm ơn ạ !!!","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":true,"url":"https://xeototai.net/user/39633550/scores/5512693#comment-6143455","user_url":"https://xeototai.net/user/39633550","user":"id":"39633550","is_author":false,"url":"https://xeototai.net/user/39633550","name":"pvanquyen0509","avatar_url":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/userdata/avatar/default.jpg
100x100?cache=0","is_pro":false,"is_staff":false,"is_moderator":false,"annotation":null,"id":"6105443","score_id":"5512693","user_id":"39173083","date_created":"1624962390","date_updated":"1624962390","body":"r343445","parent_id":0,"thread":"0008b/","annotation_page":"-1","annotation_axis_x":"undefined","annotation_axis_y":"undefined","annotation_width":"undefined","annotation_height":"undefined","source_id":"1","likes_count":"0","is_deleted":"0","is_liked":false,"user_name":"uyennguyen024","user_uri":"","date_avatar_updated":"0","status":"1","is_pro":null,"date":"Jun 29, 2021","html":"r343445","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":true,"url":"https://xeototai.net/user/39173083/scores/5512693#comment-6105443","user_url":"https://xeototai.net/user/39173083","user":"id":"39173083","is_author":false,"url":"https://xeototai.net/user/39173083","name":"uyennguyen024","avatar_url":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/userdata/avatar/default.jpg

Xem thêm: Trịnh Thăng Bình Bất Đắc Dĩ "Giảng Hòa" Với Tình Cũ Yến Nhi

100x100?cache=0","is_pro":false,"is_staff":false,"is_moderator":false,"annotation":null,"id":"6096289","score_id":"5512693","user_id":"35806929","date_created":"1624120501","date_updated":"1624120501","body":"Cho mình sheet full được không? dohaidang2103
tin nhắn.com","parent_id":0,"thread":"0008a/","annotation_page":"-1","annotation_axis_x":"","annotation_axis_y":"","annotation_width":"","annotation_height":"","source_id":"4","likes_count":"0","is_deleted":"0","is_liked":false,"user_name":"x36ni2ddyj","user_uri":"","date_avatar_updated":"0","status":"1","is_pro":null,"date":"Jun 19, 2021","html":"Cho mình sheet full được không? dohaidang2103
email.com","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":true,"url":"https://xeototai.net/user/35806929/scores/5512693#comment-6096289","user_url":"https://xeototai.net/user/35806929","user":"id":"35806929","is_author":false,"url":"https://xeototai.net/user/35806929","name":"x36ni2ddyj","avatar_url":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/userdata/avatar/mặc định.jpg
100x100?cache=0","is_pro":false,"is_staff":false,"is_moderator":false,"annotation":null,"id":"6045513","score_id":"5512693","user_id":"29391478","date_created":"1620380320","date_updated":"1620380320","body":"Sheet này bị thiếu thốn đúng không ạ các bạn ơi?","parent_id":0,"thread":"00089/","annotation_page":"-1","annotation_axis_x":"undefined","annotation_axis_y":"undefined","annotation_width":"undefined","annotation_height":"undefined","source_id":"1","likes_count":"0","is_deleted":"0","is_liked":false,"user_name":"chauphan96","user_uri":"","date_avatar_updated":"0","status":"1","is_pro":null,"date":"May 7, 2021","html":"Sheet này bị thiếu hụt đúng không nhỉ các bạn ơi?","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":true,"url":"https://xeototai.net/user/29391478/scores/5512693#comment-6045513","user_url":"https://xeototai.net/user/29391478","user":"id":"29391478","is_author":false,"url":"https://xeototai.net/user/29391478","name":"chauphan96","avatar_url":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/userdata/avatar/mặc định.jpg
100x100?cache=0","is_pro":false,"is_staff":false,"is_moderator":false,"annotation":null,{"id":"6045511","score_id":"5512693","user_id":"29391478","date_created":"1620380262","date_updated":"1620380262","body":"Cảm ơn!","parent_id":0,"thread":"00088/","annotation_page":"-1","annotation_axis_x":"undefined","annotation_axis_y":"undefined","annotation_width":"undefined","annotation_height":"undefined","source_id":"1","likes_count":"0","is_deleted":"0","is_liked":false,"user_name":"chauphan96","user_uri":"","date_avatar_updated":"0","status":"1","is_pro":null,"date":"May 7, 2021","html":"Cảm ơn!","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":true,"url":"https://xeototai.net/user/29391478/scores/5512693#comment-6045511","user_url":"https://xeototai.net/user/29391478","user":{"id":"29391478","is_author":false,"url":"https://xeototai.net/user/29391478","name":"chauphan96","avatar_url":"https://xeototai.net/static/xeototai.net/userdata/avatar/mặc định.jpg