Nguồn nhân lực

Ngoài bộ máy điều hành trực tiếp, Công ty có đội ngũ cộng tác viên là các PGS, Tiến sỹ, Thạc sỹ và các kỹ sư là cán nghiên cứu, giảng dạy tại trường Đại học GTVT. Đội ngũ cán bộ này được đào tạo ThS và TS ở trong và ngoài nước

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Huy Bình

1978

KS. Cơ khí ô tô

2

Nguyễn Quang Cường

1979

ThS. Kỹ thuật ô tô

3

Nguyễn Văn Tính

1980

Cử nhân Kinh tế

4

Nguyễn Văn Bang

1954

PGS.TS Kỹ thuật ô tô

5

Phạm Tất Thắng

1977

TS. Kỹ thuật ô tô

6

Nguyễn Thiết Lập

1976

TS. Kỹ thuật ô tô

7

Trần Văn Như

1977

TS. Kỹ thuật ô tô

8

Nguyễn Thành Công

1982

TS. Kỹ thuật ô tô

9

Tạ Thị Thanh Huyền

1988

ThS. Kỹ thuật ô tô

10

Vũ Văn Định

1990

KS. Cơ khí ô tô

11

Hà Huy Tú

1989

KS. Cơ khí ô tô

12

Nguyễn Đức Thiện

1990

KS. Cơ khí ô tô

13

Lữ Văn Hiếu

1993

KS. Cơ khí ô tô

14

Lê Duy Lợi

1993

KS. Cơ khí ô tô

15

Đinh Văn Việt

1993

KS. Cơ khí ô tô

16

Cao Thị Thủy

1993

KS. Cơ khí ô tô

17

Ninh Văn Nghĩa

1994

KS. Cơ khí ô tô

18

Trần Thị Bình

1983

Cử nhân kế toán

19

Đoàn Thị Hợp

1988

Cử nhân kế toán

20

Nguyễn Thị Vân

1986

Trung cấp kế toán