Thứ Bảy Tuần Thánh: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Thứ nhị trong tuần chén bát Nhật Phục Sinh

Thứ cha trong tuần bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư vào tuần chén bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm vào tuần bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu trong tuần chén bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy vào tuần chén bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ cha sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ tía sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ bố sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Lễ Thăng Thiên Năm A

Lễ Thăng Thiên Năm B

Lễ Thăng Thiên Năm C

Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Lễ kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Lễ Chúa tía Ngôi Năm A

Lễ Chúa bố Ngôi Năm B

Lễ Chúa bố Ngôi Năm C

Lễ Mình máu Thánh Chúa Năm A

Lễ Mình máu Thánh Chúa Năm B

Lễ Mình tiết Thánh Chúa Năm C

Lễ Thánh trọng tâm Chúa Giêsu Năm A

Lễ Thánh trung ương Chúa Giêsu Năm B

Lễ Thánh trọng điểm Chúa Giêsu Năm C

Lễ Kính Khiết trọng điểm Mẹ

Mùa xung quanh Năm

Thứ hai sau Chúa Nhật 1 xung quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 1 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 1 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 1 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 1 xung quanh Năm

Chúa Nhật 2 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 2 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 2 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 2 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 2 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 2 quanh Năm

Chúa Nhật 3 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 3 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 3 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 3 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 3 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 quanh Năm

Chúa Nhật 4 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 4 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 4 quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 4 quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 4 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 4 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 xung quanh Năm

Chúa Nhật 5 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 5 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 5 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 5 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 5 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 5 quanh Năm

Chúa Nhật 6 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 6 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 6 xung quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 6 quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 6 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 6 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 6 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 6 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 6 quanh Năm

Chúa Nhật 7 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 7 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 7 xung quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 7 xung quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 7 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 7 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 7 xung quanh Năm

Chúa Nhật 8 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 8 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 8 xung quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 8 xung quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 8 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 8 xung quanh Năm

Chúa Nhật 9 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 9 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 9 xung quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 9 xung quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 9 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 9 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 9 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 9 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 9 xung quanh Năm

Chúa Nhật 10 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 10 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 10 quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 10 xung quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 10 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 10 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 10 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 10 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 10 quanh Năm

Chúa Nhật 11 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 11 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 11 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 11 quanh Năm

Thứ tía sau Chúa Nhật 11 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 11 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 11 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 11 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 11 xung quanh Năm

Chúa Nhật 12 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 12 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 12 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 12 xung quanh Năm

Thứ tía sau Chúa Nhật 12 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 12 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 12 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 12 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 12 quanh Năm

Chúa Nhật 13 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 13 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 13 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 13 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 13 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 13 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 13 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 13 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 13 xung quanh Năm

Chúa Nhật 14 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 14 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 14 xung quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 14 quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 14 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 14 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 14 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 14 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 14 xung quanh Năm

Chúa Nhật 15 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 15 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 15 quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 15 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 15 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 15 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 15 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 15 quanh Năm

Chúa Nhật 16 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 16 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 16 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 16 xung quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 16 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 16 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 16 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 16 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 16 quanh Năm

Chúa Nhật 17 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 17 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 17 quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 17 xung quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 17 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 17 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 17 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 17 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 17 xung quanh Năm

Chúa Nhật 18 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 18 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 18 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 18 xung quanh Năm

Thứ tía sau Chúa Nhật 18 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 18 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 18 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 18 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 18 quanh Năm

Chúa Nhật 19 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 19 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 19 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 19 xung quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 19 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 19 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 19 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 19 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 19 xung quanh Năm

Chúa Nhật 20 Quanh Năm Năm A

Chúa Nhật trăng tròn Quanh Năm Năm B

Chúa Nhật đôi mươi Quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật đôi mươi Quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật đôi mươi Quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật đôi mươi Quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật trăng tròn Quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật đôi mươi Quanh Năm

Chúa Nhật 21 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 21 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 21 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 21 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 21 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 21 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 21 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 21 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 21 xung quanh Năm

Chúa Nhật 22 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 22 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 22 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 22 xung quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 22 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 22 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 22 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 22 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 22 xung quanh Năm

Chúa Nhật 23 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 23 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 23 xung quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 23 xung quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 23 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 23 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 23 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 23 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 23 xung quanh Năm

Chúa Nhật 24 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 24 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 24 quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 24 xung quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 24 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 24 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 24 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 24 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 24 xung quanh Năm

Chúa Nhật 25 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 25 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 25 quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 25 xung quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 25 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 25 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 25 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 25 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 25 quanh Năm

Chúa Nhật 26 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 26 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 26 quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 26 quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 26 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 26 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 26 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 26 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 26 quanh Năm

Chúa Nhật 27 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 27 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 27 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 27 xung quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 27 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 27 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 27 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 27 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 27 quanh Năm

Chúa Nhật 28 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 28 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 28 quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 28 xung quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 28 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 28 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 28 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 28 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 28 xung quanh Năm

Chúa Nhật 29 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 29 xung quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 29 quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 29 quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 29 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 29 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 29 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 29 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 29 xung quanh Năm

Chúa Nhật 30 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 30 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 30 quanh Năm Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật 30 xung quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 30 quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 30 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 30 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 30 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 30 xung quanh Năm

Chúa Nhật 31 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 31 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 31 quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 31 quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 31 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 31 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 31 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 31 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 31 quanh Năm

Chúa Nhật 32 xung quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 32 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 32 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhì sau Chúa Nhật 32 quanh Năm

Thứ ba sau Chúa Nhật 32 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 32 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 32 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 32 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 32 xung quanh Năm

Chúa Nhật 33 quanh Năm Năm A

Chúa Nhật 33 quanh Năm Năm B

Chúa Nhật 33 xung quanh Năm Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 33 quanh Năm

Thứ cha sau Chúa Nhật 33 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 33 quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 33 quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 33 xung quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 33 quanh Năm

Chúa Nhật 34: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm A

Chúa Nhật 34: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm B

Chúa Nhật 34: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm C

Thứ nhị sau Chúa Nhật 34 xung quanh Năm

Thứ bố sau Chúa Nhật 34 xung quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 xung quanh Năm

Thứ Năm sau Chúa Nhật 34 xung quanh Năm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 34 quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 34 xung quanh Năm

- Những Lễ Riêng

30/11 : Lễ kính Thánh Anrê

8/12 : Lễ trọng Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

25/1 : Lễ kính Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại

26/1 : Lễ nhớ Thánh Timôthêu và Thánh Titô

2/2 : Lễ kính Ðức Mẹ dưng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh

11/2 : Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức

22/2 : Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

19/3 : Lễ Thánh Cả Giuse

25/3 : Lễ Truyền Tin mang lại Ðức Mẹ

25/4 : Lễ Thánh Marcô, Thánh Sử

1/5 : Lễ Thánh Giuse Lao Công

3/5 : Lễ Thánh Giacôbê và Philipphê Tông Ðồ

14/5 : Lễ Thánh Matthia Tông Ðồ

31/5 : Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

11/6 : Lễ Thánh Barnaba

24/6 : Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

29/6 : Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

3/7 : Lễ Thánh Tôma

22/7 : Lễ Thánh Maria Mađalêna

25/7 : Lễ Thánh Giacôbê

26/7 : Lễ Thánh Gioakim với Anna

29/7 : Lễ Thánh Martha

6/8 : Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm A

6/8 : Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm B

6/8 : Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm C

10/8 : Lễ Thánh Lôrensô

15/8 : Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

22/8 : Lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương

24/8 : Lễ Thánh Bartôlômêô

29/8 : Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

8/9 : Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

14/9 : Lễ tôn vinh Thánh Giá

15/9 : Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi

20/9 : Lễ Thánh Anrê Kim Taegon

21/9 : Lễ Thánh Matthêu

29/9 : Lễ T.T. Micae, Gabriel, Raphael

1/10 : Lễ Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

2/10 : Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ

4/10 : Lễ Thánh Phanxicô Assisi

7/10 : Lễ Ðưc Mẹ Mân Côi

15/10 : Lễ Thánh Têrêxa Avila

17/10 : Lễ Thánh Inhaxiô Antiôkia

18/10 : Lễ Thánh Luca

19/10 : Lễ Thánh Gioan Brébeuf

28/10 : Lễ Thánh Simon cùng Giuđa

--/10 : Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

1/11 : Lễ các Thánh nam Nữ

2/11 : Lễ Cầu cho những Tín Hữu Ðã Qua Ðời

9/11 : Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô

18/11 : Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Phêrô với Phaolô

Tháng 11 : Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa

24/11 : Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc

30/11 : Lễ Thánh Anrê

- Những Thánh Lễ Ðặc Biệt

24/11: CácLời Nguyện và những Bài Ðọc trong Thánh Lễ những Thánh TửÐạo Việt Nam

24/11: LờiDẫn Lễ với Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ các Thánh TửÐạo Việt Nam

Thánh Lễ Ngày Ðầu Xuân Mồng Một Tết Âm Lịch

Thánh Lễ Ngày Mồng nhị Tết Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà phụ thân Mẹ

Thánh Lễ Ngày Mồng ba Tết Cầu cho Công Ăn Việc Làm

NghiThức Cầu Nguyện vào Thánh Lễ Ngày Ðầu Xuân

NghiThức Cầu Nguyện Ngày Ðầu Xuân (khi không có Thánh Lễ)

NghiThức Thánh Lễ Hôn Phối

NghiThức Thánh Lễ An Táng

NghiThức lấy lệ Nước và Rửa Tội Trẻ Em

NghiThức chiếu lệ Nước và Rửa Tội Người Lớn