Đường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song cùng với trục hoảnh tất cả phương trình:A. Y = -1B. Y = x + 6C. Y = -X +5d. Y=5

Đang xem: Phương trình trục hoành


*

Tải ứng dụng VietJack. Xem giải thuật nhanh hơn!

Quảng cáo

+ hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song tất cả cùng VTCP và tất cả cùng VTPT.

Bạn đang xem: Đường thẳng song song với trục hoành

+ hai đường thẳng vuông góc cùng nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của đường thẳng kia với ngược lại.

+ đến đường trực tiếp d: ax + by + c= 0 cùng d’// d thì mặt đường thẳng d’ bao gồm dạng : ax + by + c’ = 0 ( c’≠ c) .

Ví dụ 1: Phương trình tham số của mặt đường thẳng (d) đi qua điểm M( -2; 3) với vuông góc với đường thẳng (d’) : 3x - 4y + 1 = 0 là:

A. B. C. D. 4x + 3y - 1 = 0 .

Lời giải

Ta bao gồm (d) ⊥ (d"): 3x - 4y + 1 = 0 ⇒ VTCP ud→ = (3; -4)

Đường thẳng (d) :

*

Suy ra (t ∈ R)

Chọn B.

Ví dụ 2. Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho tía điểm A(2; 0); B( 0; 3)và C( -3;-1). Đường thẳng trải qua điểm B và tuy nhiên song cùng với AC có phương trình tham số là:

A. B. C. D.

Lời giải

Gọi d là mặt đường thẳng qua B và tuy nhiên song cùng với AC. Ta có

Đường trực tiếp (d):

*

nên d: (t ∈ R)

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3. Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bố điểm A(3; 2); P(4; 0) với Q(0; -2). Đường thẳng đi qua điểm A và song song với PQ có phương trình thông số là:

A. B. C. D.

Lời giải

+ hotline d là đường thẳng qua A và tuy vậy song cùng với PQ.

Ta có:

*

+ mang đến t= -2 ta lấy điểm M (-1; 0) nằm trong d.

Đường trực tiếp (d):

*

⇒ Phương trình tham số của con đường thẳng d:

Chọn C.

Ví dụ 4. Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD tất cả đỉnh A(-2; 1)và phương trình con đường thẳng cất cạnh CD là . Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng đựng cạnh AB.

A. B. C. D.

Lời giải

Do ABCD là hình bình hành nên AB//CD

⇒ Đường thẳng AB:

⇒ Phương trình thông số của AB:

Chọn B.

Ví dụ 5. Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng d đi qua điểm M(-3; 5) và tuy vậy song với con đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

A. B. C. D.

Lời giải

Phương trình con đường phân giác góc phần bốn (I) : x - y = 0

Đường trực tiếp này nhận VTPT là n→(1 ; -1) với nhận VTCP u→(1 ;1)

Đường thẳng d song song với mặt đường phân giác góc phần tư thứ nhất nên d dấn u→(1 ;1) làm cho VTCP.

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 7. Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng d đi qua điểm M(4; -7) và tuy nhiên song với trục Ox.

A. B. C. D.

Lời giải

Phương trình trục Ox là y = 0. Đường trực tiếp này nhận vecto n→( 0 ;1) có tác dụng VTPT và vecto u→(1 ; 0) làm cho VTCP.


Do mặt đường thẳng d// Ox bắt buộc đường thẳng d dìm u→(1 ;0) làm VTCP.

⇒ Phương trình tham số của mặt đường thẳng d là :

chọn D.

Ví dụ 8. Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC có A(1 ; 4); B( 3; 2) cùng C( 7; 3). Viết phương trình thông số của đường trung tuyến cm của tam giác.

A. B. C. D.

Lời giải

Do M là trung điểm của AB đề nghị tọa độ của điểm M là:


Đường trung đường CM:

⇒ Phương trình thông số của CM:

Chọn C.

Ví dụ 9: mang lại tam giác ABC có M, N và phường lần lượt là trung điểm của AB; BC với AC. Viết phương trình thông số của con đường thẳng AC biết M(1; 3); N( - 2; 0) với P( -3; 1)?

A. B. C. D. Tất cả sai

Lời giải

Do M và N lần lượt là trung điểm của AB cùng BC cần MN là đường trung bình của tam giác ABC.

⇒ MN// AC.

Đường trực tiếp AC:

⇒ Phương trình tham số của mặt đường thẳng AC:

Chọn A.

Ví dụ 10: Cho hai tuyến đường thẳng d cùng ∆ vuông góc với nhau.Biết mặt đường thẳng ∆: và điểm A( -2; 0) thuộc con đường thẳng d. Viết phương trình chủ yếu tắc của mặt đường thẳng d.

A. 2x + 3y + 4 = 0 B. C. D. Đáp án khác

Lời giải

+ Đường trực tiếp ∆ nhấn vecto u∆→( 2; 3) có tác dụng VTCP.

+ bởi vì đường trực tiếp d vuông góc con đường thẳng ∆ đề nghị :

(d):

⇒ Phương trình chủ yếu tắc của mặt đường thẳng d:

Chọn C.

Câu 1: Viết phương trình tham số của mặt đường thẳng d trải qua M( -2; 3) và vuông góc với đường thẳng ∆: x - 3y = 0.

A. x - 3y + 1 = 0 B. C. D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Đường trực tiếp ∆ thừa nhận VTPT n∆→( 1; -3) .

+ Do hai tuyến phố thẳng d và ∆ vuông góc cùng với nhau phải đường trực tiếp d thừa nhận n∆→ có tác dụng VTCP.

⇒ Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Câu 2: Cho hai tuyến phố thẳng (a): x + y - 2 = 0 và ( b): 2x + 3y - 5. Viết phương trình tham số của con đường thẳng (d) trải qua giao điểm của hai tuyến phố thẳng (a); (b) đồng thời đường thẳng d tuy nhiên song với đường thẳng (a)?

A. B. C. D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

+ Giao điểm A của hai đường thẳng ( a) cùng (b) là nghiệm hệ phương trình :


⇒ A( 1;1).

+ Đường trực tiếp (a) gồm VTPT na→( 1;1) làm VTPT.

+ vì chưng đường thẳng d// a đề xuất đường trực tiếp d thừa nhận na→( 1;1) làm cho VTPT suy ra một VTCP của (d) là u→( 1; -1) .

Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình thông số của mặt đường thẳng d là;

Câu 3: mang đến tam giác ABC cân tại A tất cả phương trình con đường thẳng BC: x + y - 10 = 0.Biết điểm M(5;5) là trung điểm của BC. Viết phương trình chính tắc mặt đường trung tuyến bắt đầu từ A của tam giác ABC?

A. B. C. D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ do tam giác ABC là tam giác cân nặng tại A buộc phải đường trung con đường AM đồng thời là đường cao.

⇒ AM cùng BC vuông góc với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Vision Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Tự Làm, Honda Vision

+ nhưng mà đường thẳng BC thừa nhận vecto n→( 1; 1) làm cho VTPT phải đường trực tiếp AM nhận u→( 1;1) có tác dụng VTCP.

+ Đường trực tiếp AM:

⇒ Phương trình bao gồm tắc của AM:

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC bao gồm A(2; 4); B( 5; 0) cùng C( 2; 1). Trung tuyến BM của tam giác trải qua điểm N có hoành độ bằng trăng tròn thì tung độ bằng:

A. - 12 B. -C. - 13 D. -

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Do M là trung điểm của AC nên tọa độ của điểm M là:


Đường trung tuyến BM:

⇒ Phương trình tham số của CM:

Ta có: N(20; yN ) ∈ BM ⇒

Câu 5: Đường thẳng d đi qua điểm M(0; -2) và bao gồm vectơ chỉ phương u→ = ( 3; 0) tất cả phương trình tổng thể là:

A. d: x = 0 B. d: y + 2 = 0 C. d: y - 2 = 0 D. d: x – 2 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường trực tiếp d tất cả VTCP là u→(3; 0) đề xuất nhận vecto n→(0; 1) có tác dụng VTPT

⇒ mặt đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng thể của con đường thẳng d:

0(x - 0) + 1.(y + 2) = 0 xuất xắc y + 2 = 0

Câu 6: Đường trực tiếp d đi qua điểm M(-1 ; 2) cùng vuông góc với đường thẳng ∆ : 2x + y - 3 = 0 có phương trình bao quát là:

A. 2x + y - 7 = 0 B. x - 2y + 4 = 0 C. x + 2y = 0D. x - 2y + 5 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Đường trực tiếp ∆ có VTPT là n∆→( 2; 1)

Do d với ∆ vuông góc cùng với nhau bắt buộc đường thẳng d nhận vecto u→ = n∆→ = ( 2; 1) có tác dụng VTCP. Vày đó; một VTPT của con đường thẳng d là : nd→( 1; -2).

(d):

⇒ Phương trình tổng thể của mặt đường thẳng d:

1( x + 1) – 2( y - 2) = 0 xuất xắc x - 2y + 5 = 0

Câu 7: Viết phương trình mặt đường thẳng ∆ trải qua điểm A( 2;-3) và song song với đường thẳng d :

A. 2x - 3y = 0 B. 3x + 2y = 0 C. 2x + 3y + 1 = 0 D. 3x - 2y = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng d có VTCP u→( -2; 3) ⇒ một VTPT của d: n→( 3; 2)

Do con đường thẳng ∆// d đề xuất đường trực tiếp ∆ dìm n→( 3; 2) có tác dụng VTPT.

(d):

⇒ Phương trình tổng quát của con đường thẳng d:

3( x - 2) + 2( y + 3) = 0 ⇔ 3x + 2y = 0

Câu 8: mang đến tam giác ABC bao gồm A(1;2) ;B( 3;0) và C( 2; -4) . Đường thẳng d đi qua B và tuy vậy song với AC tất cả phương trình tổng quát là:

A. x - 6y - 3 = 0 B. x + 6y - 3 = 0C. 6x + y – 18 = 0 D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của con đường thẳng d:

6(x - 3) + 1(y - 0) = 0 tốt 6x + y – 18 = 0

Câu 9: Viết phương trình tổng quát của con đường thẳng d trải qua điểm M( -1; 0) cùng vuông góc với đường thẳng ∆ :

A. 2x + y + 2 = 0. B. 2x - y + 2 = 0. C. x - 2y + 1 = 0. D. x + 2y + 1 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Đường trực tiếp ∆ có VTCP u∆→( 1; -2) .

Do con đường thẳng d vuông góc cùng với ∆ phải d dìm u∆→ làm VTPT

Đường trực tiếp d:

⇒ Phương trình tổng quát của mặt đường thẳng d:

1( x + 1) – 2( y - 0) = 0 ⇔ x - 2y + 1 = 0

Câu 10: Đường trực tiếp d trải qua điểm M( -2; 1) với vuông góc với con đường thẳng∆ : bao gồm phương trình thông số là:

A. B. C. D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTCP u∆→( -3; 5).

Do con đường thẳng d vuông góc cùng với ∆ nên d thừa nhận u∆→ làm VTPT

Đường trực tiếp d:

⇒ Phương trình thông số của d:(t ∈ R).

Câu 11: Viết phương trình tổng thể của con đường thẳng d đi qua điểm M(3; -1) với vuông góc với con đường phân giác góc phần tứ thứ hai.

A. x + y - 4 = 0 B. x - y - 4 = 0 C. x + y + 4 = 0 D. x - y + 4 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:


Đường phân giác góc phần bốn thứ hai là ∆: x + y = 0. Đường thẳng này dìm vecto n→( 1; 1 ) làm cho VTPT.

Do con đường thẳng d vuông góc với đường thẳng ∆ phải đường trực tiếp d dìm vecto ud→ = (1; 1) làm VTPT.

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình bao quát của đường thẳng d:

1(x - 3) – 1(y + 1) = 0 ⇔ x - y - 4 = 0

Câu 12: Viết phương trình của đường thẳng d trải qua điểm M(6; -10) và vuông góc cùng với trục Oy.

A. y + 10 = 0 . B. x – 6 = 0. C. x + y = -4 D. y - 10 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Do con đường thẳng d vuông góc cùng với trục Oy nên suy ra ngoài đường thẳng d song song cùng với trục Ox.

Trục Ox có phương trình là: y = 0.

⇒ con đường thẳng d bao gồm dạng y + c = 0 ( c ≠ 0) .

Mà con đường thẳng d đi qua điểm M( 6; -10) yêu cầu ta có: -10 + c = 0 ⇔ c= 10

Vậy phương trình mặt đường thẳng d: y + 10 = 0

Chuyên đề Toán 10: không thiếu lý thuyết và các dạng bài xích tập tất cả đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài xích tập bên trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!


Đã có tiện ích VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên game android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn chi phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi shop chúng tôi miễn giá thành trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các comment không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jsp


*
Reply
*
2
*
0
*
phân tách sẻ

Đường thẳng (d) trải qua điểm A 2 0 và tuy vậy song với đường thẳng dy 2 x 1 có phương trình là

Tải ứng dụng VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! truyền bá + hai tuyến phố thẳng tuy vậy song gồm cùng VTCP và gồm cùng VTPT. + hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng nhau thì VTCP của ...


Khỏe ĐẹpSonHọc TốtPhương trình
Trong đoạn mạch tất cả 3 điện trở mắc tuy vậy song bí quyết nào sau đây là sai
Khỏe ĐẹpSonHọc TốtCông thức
Top 2 Viên uống đẹp nhất da mang lại tuổi 18 tốt nhất có thể 2022

Tinh dầu hoa anh thảo Evening Primrose Oil Blackmores Úc 190 viên, hỗ trợ cân bởi nội ngày tiết tố, thẩm mỹ da, tóc, móng ...


ToplistSản phẩm tốtReviewViên uống đẹp da mang lại tuổi 18
Where to watch Blacklist season 8

Article Highlights: The Blacklist Season 9 premieres Thursday, Oct. 21 on NBC.Watch The Blacklist episodes from seasons 1-8 on Netflix và Peacock now.Season 9 will begin with a two-year time-jump ...


Khỏe ĐẹpSonTop ListList
Top 6 Uống gì để đẹp da từ phía bên trong tốt tốt nhất 2022

Kem dưỡng Trắng và Tái chế tạo ra Da trường đoản cú Sâu phía bên trong Segno Advanced Formular Whitening Cream 50ml Đã bán: 55/2,623 ...


ToplistSản phẩm tốtReviewUống gì nhằm đẹp da từ mặt trong
Các siêu thị bán chăn ga gối đệm rất đẹp ở Hà Nội

Chăn ga gối đệm tại hà nội thủ đô – Chăn ga gối đệm là thứ không thể không có trong phòng để ngủ của mỗi gia đình. Gồm một bộ chăn ga gối đệm êm ả sẽ tạo cho ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Bài tập phép cù lớp 11

VnHocTap.com giới thiệu đến những em học viên lớp 11 nội dung bài viết Lý thuyết, những dạng toán và bài xích tập phép quay, nhằm mục đích giúp các em học xuất sắc chương trình Toán ...


Khỏe ĐẹpBài tập
Cách thực hiện mật ong để triển khai đẹp da

5 biện pháp uống mật ong làm đẹp da tiếp sau đây không chỉ phổ biến, dễ tiến hành mà còn cất cả loạt lợi ích cho sức khỏe cũng giống như vóc dáng. Vày vậy, mong mỏi ...


Mẹo HayCáchKhỏe ĐẹpĐẹp
Đoạn mạch có 2 điện trở R1 và R2 mắc song song bao gồm điện trở tương tự là

Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm - Điện học tập (có giải thuật chi tiết) Lớp 9 vật lý Lớp 9 - đồ lý thắc mắc trên nằm trong đề trắc nghiệm dưới ...


Khỏe ĐẹpSon
Research topic about COVID-19 vaccine

Dear Colleagues, As you are all well aware, developing a vaccine for COVID-19 is our best hope for successfully confronting the current global epidemic. However, coming up with an effective vaccine ...


Khỏe ĐẹpVaccineTop ListTop
Giải bài tập toán lớp 5 trang 11 tập 2

Bài tập 1: Trang 11 vở bt toán 5 tập 2Viết số đo phù hợp vào ô trống :Hình tròn(1)(2)(3)Bán kính18cm40,4dm1,5mChu vihướng dẫn:chu vi hình tròn = bán kính x 2 x ...


Khỏe ĐẹpBài tập
Is tonights blacklist the season finale?

TVLine readers have logged their guesses about our most recent Blind Item, involving a long-running broadcast-TV drama that plans to xuất hiện its new season with a significant time jump. Và if you ...


Khỏe ĐẹpSonTop ListList
Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 2 môn giờ Việt sách Kết nối

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack! Tài liệu bài xích tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 24 tất cả đáp án, chọn lọc liên kết tri thức, ...


Khỏe ĐẹpBài tậpHọc TốtSách
Gạch chân trường đoản cú chỉ sự vật trong các câu sau cánh đồng nhìn xin xắn như một tờ thảm khổng lồ

Giải câu 1, 2, 3 bài bác Luyện từ và câu: Ôn tập từ bỏ chỉ sự vật. đối chiếu trang 8 SGK tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Một trong những hình hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em ưa thích ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Dàn ý vẻ rất đẹp của thiên nhiên và con bạn trong bài bác thơ Đoàn thuyền tấn công cá

Dàn ý phân tích bài bác thơ Đoàn thuyền tấn công cá – Huy Cận ngữ văn 9 là một trong những trong tài liệu bổ ích giúp các em ôn luyện và cụ chắc một số điểm lưu ý nổi ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Câu 30: hình chiếu trên mặt phẳng tuy nhiên song với trục quay của hình nón là:

VietJack bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi. Hay tốt nhất Tam giác cân nặng Hình chiếu trên ...


Khỏe ĐẹpSon
Giun kim kí sinh nơi đâu trong cơ thể người

Giun kim sống kí sinh ở chỗ nào trong khung người A. Ruột B. Cơ bắp C. Gan, mật D. Ngày tiết Giun kim (Danh pháp khoa học: Enterobius vermicularis) là 1 ...


Hỏi ĐápỞ đâuKhỏe ĐẹpCơ thể
Điện trở tương đương của đoạn mạch bao gồm R1 8 ôm mắc tuy vậy song cùng với R2 12 ôm là

Cho hai năng lượng điện trở (R_1 = R_2 = 20Omega ). Được mắc như sơ đồ bài xích 1: một quãng mạch bao gồm R1= 8 ôm; R2=12 ôm. Biết R1nối tiếp với đoạn mạch gồm R2song ...


Khỏe ĐẹpSon
Một mạch điện có hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc tuy vậy song cùng với nhau khi mắc vào trong 1 hiệu điện rứa U

Hay tốt nhất Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ mẫu điện chạy quaR1và R2là như nhau, ta bao gồm (I = U_1R_1=U_2R_2), từ kia suy ra $$U_1U_2=R_1R_2$$ Tich mk nha biện pháp ...


Khỏe ĐẹpSon
Trong đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy nhiên song năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

Những thắc mắc liên quan khi mắc những điện trở song song với nhau thành một quãng mạch. Điện trở tương tự của đoạn mạch vẫn B. To hơn điện ...


Khỏe ĐẹpSon
Quảng Cáo

Tương Tự


Hai điện trở R1 2 ôm cùng R2 = 6 ôm mắc tuy vậy song năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là3 tháng trước. BởiKi_tan2022
Hai năng lượng điện trở R1 4và R2 6được mắc song song vào cùng hiệu điện gắng U trong cùng một thời hạn thì3 tháng trước. Bởilehunghn
Cho hai điện trở r1 = 30 ôm r2=20 ôm mắc tuy vậy song cùng với nhau năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là3 mon trước. Bởile_chinh2021
Câu như thế nào phát biểu đúng khi nói đến cường độ mẫu điện trong mạch mắc thông suốt và song song3 mon trước. BởiKi_trongbmt
songs to lớn listen lớn when your crush doesnt lượt thích you back3 mon trước. BởiMisschinh_2022

Toplist được quan lại tâm


#1
Top 28 coi phim trái tim khuê bạn nữ trọn cỗ 20225 ngày trước
#2
Top 27 công tác đổi kim cương của th true milk 20226 ngày trước
#3
Top 30 ngân hàng scb phá sản 20226 ngày trước
#4
Top 28 ma trận de thi giờ đồng hồ anh vào 10 2022 20226 ngày trước
#5
Top 29 bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp tục có đáp an violet 20224 ngày trước
#6
Top 22 khó khăn trong diễn đạt công vụ 20226 ngày trước
#7
Top 29 thay đổi số chi phí usd thành chữ tiếng anh 20226 ngày trước
#8
Top 29 quiz về phim china 20225 ngày trước
#9
Top 26 mối quan hệ giữa kế hoạch giáo dục và đào tạo của tổ trình độ và kế hoạch giáo dục của giáo viên 20226 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 99 của ban túng thư5 ngày trước. Bởinguyenducpt
Tên của một nhân vật có tác dụng dự đoán được sau này và thấu hiểu loài tín đồ một phương pháp sâu sắc1 ngày trước. Bởiphamthuyetkitty
Bộ trưởng bộ Y tế bị giải pháp chức5 ngày trước. BởiKiquyen_moi
Cách đăng ảnh hd lên fb bằng máy tính4 ngày trước. Bởinguyenduong_2020
Cách coi mật khẩu fb bên trên iPhone5 ngày trước. BởiMiss_mymoi
Phát biểu như thế nào sau đó là đúng về định cơ chế phản xạ ánh sáng4 ngày trước. BởiLamDang5
Đây chất nào sau đây phản ứng được cùng với NH35 ngày trước. Bởimrtung_2020
Top 2 crocs vietnam shop Huyện Vân Đồn tỉnh quảng ninh 20224 ngày trước. Bởitranhien3
Top 7 ly thuỷ tinh 2 lớp gấu rất tốt 20225 ngày trước. Bởibui_Dangbmt
de la rosa là gì - Nghĩa của từ bỏ de la rosa2 ngày trước. Bởiphamhungpt

Chủ đề


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìHọc TốtToplistNghĩa của từCông NghệĐịa Điểm HayTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuBài TậpSản phẩm tốtMón NgonXây ĐựngNgôn ngữTiếng anhTại saoỞ đâuMáy tínhBao lâuHướng dẫnSo SánhDịch nắm nàoBài tậpVì saoSo sánhThuốcKhoa HọcCó nênĐại họcPhương trìnhNghĩa là gì

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng thôn hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.