Đường thẳng đi qua điểm M(5;-1) và song song với trục hoảnh có phương trình:A. y = -1B. y = x + 6C. Y = -X +5d. Y=5

Đang xem: Phương trình trục hoành


*

Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

+ Hai đường thẳng song song có cùng VTCP và có cùng VTPT.

Bạn đang xem: Đường thẳng song song với trục hoành

+ Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của đường thẳng kia và ngược lại.

+ Cho đường thẳng d: ax + by + c= 0 và d’// d thì đường thẳng d’ có dạng : ax + by + c’ = 0 ( c’≠ c) .

Ví dụ 1: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm M( -2; 3) và vuông góc với đường thẳng (d’) : 3x - 4y + 1 = 0 là:

A. B. C. D. 4x + 3y - 1 = 0 .

Lời giải

Ta có (d) ⊥ (d"): 3x - 4y + 1 = 0 ⇒ VTCP ud→ = (3; -4)

Đường thẳng (d) :

*

Suy ra (t ∈ R)

Chọn B.

Ví dụ 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(2; 0); B( 0; 3)và C( -3;-1). Đường thẳng đi qua điểm B và song song với AC có phương trình tham số là:

A. B. C. D.

Lời giải

Gọi d là đường thẳng qua B và song song với AC. Ta có

Đường thẳng (d):

*

nên d: (t ∈ R)

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3; 2); P(4; 0) và Q(0; -2). Đường thẳng đi qua điểm A và song song với PQ có phương trình tham số là:

A. B. C. D.

Lời giải

+ Gọi d là đường thẳng qua A và song song với PQ.

Ta có:

*

+ Cho t= -2 ta được điểm M (-1; 0) thuộc d.

Đường thẳng (d):

*

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn C.

Ví dụ 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có đỉnh A(-2; 1)và phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là . Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa cạnh AB.

A. B. C. D.

Lời giải

Do ABCD là hình bình hành nên AB//CD

⇒ Đường thẳng AB:

⇒ Phương trình tham số của AB:

Chọn B.

Ví dụ 5. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(-3; 5) và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

A. B. C. D.

Lời giải

Phương trình đường phân giác góc phần tư (I) : x - y = 0

Đường thẳng này nhận VTPT là n→(1 ; -1) và nhận VTCP u→(1 ;1)

Đường thẳng d song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất nên d nhận u→(1 ;1) làm VTCP.

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 7. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(4; -7) và song song với trục Ox.

A. B. C. D.

Lời giải

Phương trình trục Ox là y = 0. Đường thẳng này nhận vecto n→( 0 ;1) làm VTPT và vecto u→(1 ; 0) làm VTCP.


Do đường thẳng d// Ox nên đường thẳng d nhận u→(1 ;0) làm VTCP.

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d là :

Chọn D.

Ví dụ 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1 ; 4); B( 3; 2) và C( 7; 3). Viết phương trình tham số của đường trung tuyến CM của tam giác.

A. B. C. D.

Lời giải

Do M là trung điểm của AB nên tọa độ của điểm M là:


Đường trung tuyến CM:

⇒ Phương trình tham số của CM:

Chọn C.

Ví dụ 9: Cho tam giác ABC có M, N và P lần lượt là trung điểm của AB; BC và AC. Viết phương trình tham số của đường thẳng AC biết M(1; 3); N( - 2; 0) và P( -3; 1)?

A. B. C. D. Tất cả sai

Lời giải

Do M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC.

⇒ MN// AC.

Đường thẳng AC:

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng AC:

Chọn A.

Ví dụ 10: Cho hai đường thẳng d và ∆ vuông góc với nhau.Biết đường thẳng ∆: và điểm A( -2; 0) thuộc đường thẳng d. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d.

A. 2x + 3y + 4 = 0 B. C. D. Đáp án khác

Lời giải

+ Đường thẳng ∆ nhận vecto u∆→( 2; 3) làm VTCP.

+ Do đường thẳng d vuông góc đường thẳng ∆ nên :

(d):

⇒ Phương trình chính tắc của đường thẳng d:

Chọn C.

Câu 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M( -2; 3) và vuông góc với đường thẳng ∆: x - 3y = 0.

A. x - 3y + 1 = 0 B. C. D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Đường thẳng ∆ nhận VTPT n∆→( 1; -3) .

+ Do hai đường thẳng d và ∆ vuông góc với nhau nên đường thẳng d nhận n∆→ làm VTCP.

⇒ Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d:

Câu 2: Cho hai đường thẳng (a): x + y - 2 = 0 và ( b): 2x + 3y - 5. Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua giao điểm của hai đường thẳng (a); (b) đồng thời đường thẳng d song song với đường thẳng (a)?

A. B. C. D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

+ Giao điểm A của hai đường thẳng ( a) và (b) là nghiệm hệ phương trình :


⇒ A( 1;1).

+ Đường thẳng (a) có VTPT na→( 1;1) làm VTPT.

+ Do đường thẳng d// a nên đường thẳng d nhận na→( 1;1) làm VTPT suy ra một VTCP của (d) là u→( 1; -1) .

Đường thẳng (d):

⇒ Phương trình tham số của đường thẳng d là;

Câu 3: Cho tam giác ABC cân tại A có phương trình đường thẳng BC: x + y - 10 = 0.Biết điểm M(5;5) là trung điểm của BC. Viết phương trình chính tắc đường trung tuyến xuất phát từ A của tam giác ABC?

A. B. C. D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Do tam giác ABC là tam giác cân tại A nên đường trung tuyến AM đồng thời là đường cao.

⇒ AM và BC vuông góc với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Vision Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Tự Làm, Honda Vision

+ Mà đường thẳng BC nhận vecto n→( 1; 1) làm VTPT nên đường thẳng AM nhận u→( 1;1) làm VTCP.

+ Đường thẳng AM:

⇒ Phương trình chính tắc của AM:

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 4); B( 5; 0) và C( 2; 1). Trung tuyến BM của tam giác đi qua điểm N có hoành độ bằng 20 thì tung độ bằng:

A. - 12 B. -C. - 13 D. -

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Do M là trung điểm của AC nên tọa độ của điểm M là:


Đường trung tuyến BM:

⇒ Phương trình tham số của CM:

Ta có: N(20; yN ) ∈ BM ⇒

Câu 5: Đường thẳng d đi qua điểm M(0; -2) và có vectơ chỉ phương u→ = ( 3; 0) có phương trình tổng quát là:

A. d: x = 0 B. d: y + 2 = 0 C. d: y - 2 = 0 D. d: x – 2 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng d có VTCP là u→(3; 0) nên nhận vecto n→(0; 1) làm VTPT

⇒ đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

0(x - 0) + 1.(y + 2) = 0 hay y + 2 = 0

Câu 6: Đường thẳng d đi qua điểm M(-1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng ∆ : 2x + y - 3 = 0 có phương trình tổng quát là:

A. 2x + y - 7 = 0 B. x - 2y + 4 = 0 C. x + 2y = 0D. x - 2y + 5 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTPT là n∆→( 2; 1)

Do d và ∆ vuông góc với nhau nên đường thẳng d nhận vecto u→ = n∆→ = ( 2; 1) làm VTCP. Do đó; một VTPT của đường thẳng d là : nd→( 1; -2).

(d):

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

1( x + 1) – 2( y - 2) = 0 hay x - 2y + 5 = 0

Câu 7: Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm A( 2;-3) và song song với đường thẳng d :

A. 2x - 3y = 0 B. 3x + 2y = 0 C. 2x + 3y + 1 = 0 D. 3x - 2y = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng d có VTCP u→( -2; 3) ⇒ một VTPT của d: n→( 3; 2)

Do đường thẳng ∆// d nên đường thẳng ∆ nhận n→( 3; 2) làm VTPT.

(d):

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

3( x - 2) + 2( y + 3) = 0 ⇔ 3x + 2y = 0

Câu 8: Cho tam giác ABC có A(1;2) ;B( 3;0) và C( 2; -4) . Đường thẳng d đi qua B và song song với AC có phương trình tổng quát là:

A. x - 6y - 3 = 0 B. x + 6y - 3 = 0C. 6x + y – 18 = 0 D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

6(x - 3) + 1(y - 0) = 0 hay 6x + y – 18 = 0

Câu 9: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M( -1; 0) và vuông góc với đường thẳng ∆ :

A. 2x + y + 2 = 0. B. 2x - y + 2 = 0. C. x - 2y + 1 = 0. D. x + 2y + 1 = 0.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTCP u∆→( 1; -2) .

Do đường thẳng d vuông góc với ∆ nên d nhận u∆→ làm VTPT

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

1( x + 1) – 2( y - 0) = 0 ⇔ x - 2y + 1 = 0

Câu 10: Đường thẳng d đi qua điểm M( -2; 1) và vuông góc với đường thẳng∆ : có phương trình tham số là:

A. B. C. D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng ∆ có VTCP u∆→( -3; 5).

Do đường thẳng d vuông góc với ∆ nên d nhận u∆→ làm VTPT

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tham số của d:(t ∈ R).

Câu 11: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M(3; -1) và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.

A. x + y - 4 = 0 B. x - y - 4 = 0 C. x + y + 4 = 0 D. x - y + 4 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:


Đường phân giác góc phần tư thứ hai là ∆: x + y = 0. Đường thẳng này nhận vecto n→( 1; 1 ) làm VTPT.

Do đường thẳng d vuông góc với đường thẳng ∆ nên đường thẳng d nhận vecto ud→ = (1; 1) làm VTPT.

Đường thẳng d:

⇒ Phương trình tổng quát của đường thẳng d:

1(x - 3) – 1(y + 1) = 0 ⇔ x - y - 4 = 0

Câu 12: Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M(6; -10) và vuông góc với trục Oy.

A. y + 10 = 0 . B. x – 6 = 0. C. x + y = -4 D. y - 10 = 0

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Do đường thẳng d vuông góc với trục Oy nên suy ra đường thẳng d song song với trục Ox.

Trục Ox có phương trình là: y = 0.

⇒ đường thẳng d có dạng y + c = 0 ( c ≠ 0) .

Mà đường thẳng d đi qua điểm M( 6; -10) nên ta có: -10 + c = 0 ⇔ c= 10

Vậy phương trình đường thẳng d: y + 10 = 0

Chuyên đề Toán 10: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!


Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jsp


*
Reply
*
2
*
0
*
Chia sẻ

Đường thẳng (d) đi qua điểm A 2 0 và song song với đường thẳng dy 2 x 1 có phương trình là

Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Quảng cáo + Hai đường thẳng song song có cùng VTCP và có cùng VTPT. + Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của ...


Khỏe ĐẹpSonHọc TốtPhương trình
Trong đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc song song công thức nào sau đây là sai
Khỏe ĐẹpSonHọc TốtCông thức
Top 2 Viên uống đẹp da cho tuổi 18 tốt nhất 2022

Tinh dầu hoa anh thảo Evening Primrose Oil Blackmores Úc 190 viên, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, làm đẹp da, tóc, móng ...


ToplistSản phẩm tốtReviewViên uống đẹp da cho tuổi 18
Where to watch Blacklist season 8

Article Highlights: The Blacklist Season 9 premieres Thursday, Oct. 21 on NBC.Watch The Blacklist episodes from seasons 1-8 on Netflix and Peacock now.Season 9 will begin with a two-year time-jump ...


Khỏe ĐẹpSonTop ListList
Top 6 Uống gì để đẹp da từ bên trong tốt nhất 2022

Kem Dưỡng Trắng & Tái Tạo Da Từ Sâu Bên Trong Segno Advanced Formular Whitening Cream 50ml Đã bán: 55/2,623 ...


ToplistSản phẩm tốtReviewUống gì để đẹp da từ bên trong
Các shop bán chăn ga gối đệm đẹp ở Hà Nội

Chăn ga gối đệm tại Hà Nội – Chăn ga gối đệm là thứ không thể thiếu trong phòng ngủ của mỗi gia đình. Có một bộ chăn ga gối đệm êm ái sẽ làm cho ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Bài tập phép quay lớp 11

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phép quay, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán ...


Khỏe ĐẹpBài tập
Cách sử dụng mật ong để làm đẹp da

5 cách uống mật ong làm đẹp da dưới đây không chỉ phổ biến, dễ thực hiện mà còn chứa cả loạt lợi ích cho sức khỏe cũng như vóc dáng. Bởi vậy, muốn ...


Mẹo HayCáchKhỏe ĐẹpĐẹp
Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm - Điện học (có lời giải chi tiết) Lớp 9 Vật lý Lớp 9 - Vật lý Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới ...


Khỏe ĐẹpSon
Research topic about COVID-19 vaccine

Dear Colleagues, As you are all well aware, developing a vaccine for COVID-19 is our best hope for successfully confronting the current global epidemic. However, coming up with an effective vaccine ...


Khỏe ĐẹpVaccineTop ListTop
Giải bài tập toán lớp 5 trang 11 tập 2

Bài tập 1: Trang 11 vở bt toán 5 tập 2Viết số đo thích hợp vào ô trống :Hình tròn(1)(2)(3)Bán kính18cm40,4dm1,5mChu vihướng dẫn:chu vi hình tròn = bán kính x 2 x ...


Khỏe ĐẹpBài tập
Is tonights blacklist the season finale?

TVLine readers have logged their guesses about our most recent Blind Item, involving a long-running broadcast-TV drama that plans to open its new season with a significant time jump. And if you ...


Khỏe ĐẹpSonTop ListList
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Việt sách Kết nối

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack! Tài liệu Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 24 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, ...


Khỏe ĐẹpBài tậpHọc TốtSách
Gạch chân từ chỉ sự vật trong các câu sau cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm khổng lồ

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Dàn ý vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Dàn ý phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận ngữ văn 9 là một trong tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện và nắm chắc một số đặc điểm nổi ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Câu 30: hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

VietJack Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Hay nhất Tam giác cân Hình chiếu trên ...


Khỏe ĐẹpSon
Giun kim kí sinh ở đâu trong cơ thể người

Giun kim sống kí sinh ở đâu trong cơ thể A. Ruột B. Cơ bắp C. Gan, mật D. Máu Giun kim (Danh pháp khoa học: Enterobius vermicularis) là một ...


Hỏi ĐápỞ đâuKhỏe ĐẹpCơ thể
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm R1 8 ôm mắc song song với R2 12 ôm là

Cho hai điện trở ({R_1} = {R_2} = 20Omega ). Được mắc như sơ đồ Bài 1: Một đoạn mạch gồm R1= 8 ôm; R2=12 ôm. Biết R1nối tiếp với đoạn mạch gồm R2song ...


Khỏe ĐẹpSon
Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau khi mắc vào một hiệu điện thế U

Hay nhất Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy quaR1và R2là như nhau, ta có (I = U_1R_1=U_2R_2), từ đó suy ra $$U_1U_2=R_1R_2$$ Tich mk nha Cách ...


Khỏe ĐẹpSon
Trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song điện trở tương đương của đoạn mạch

Những câu hỏi liên quan Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ B. lớn hơn điện ...


Khỏe ĐẹpSon
Quảng Cáo

Tương Tự


Hai điện trở R1 2 ôm và R2 = 6 ôm mắc song song điện trở tương đương của đoạn mạch là3 tháng trước. bởiKi_tan2022
Hai điện trở R1 4và R2 6được mắc song song vào cùng hiệu điện thế U trong cùng một thời gian thì3 tháng trước. bởilehunghn
Cho hai điện trở r1 = 30 ôm r2=20 ôm mắc song song với nhau điện trở tương đương của đoạn mạch là3 tháng trước. bởile_chinh2021
Câu nào phát biểu đúng khi nói về cường độ dòng điện trong mạch mắc nối tiếp và song song3 tháng trước. bởiKi_trongbmt
songs to listen to when your crush doesnt like you back3 tháng trước. bởiMisschinh_2022

Toplist được quan tâm


#1
Top 28 xem phim trái tim khuê nữ trọn bộ 20225 ngày trước
#2
Top 27 chương trình đổi quà của th true milk 20226 ngày trước
#3
Top 30 ngân hàng scb phá sản 20226 ngày trước
#4
Top 28 ma trận de thi tiếng anh vào 10 2022 20226 ngày trước
#5
Top 29 bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp an violet 20224 ngày trước
#6
Top 22 khó khăn trong thuyết trình công vụ 20226 ngày trước
#7
Top 29 đổi số tiền usd thành chữ tiếng anh 20226 ngày trước
#8
Top 29 quiz về phim trung quốc 20225 ngày trước
#9
Top 26 mối quan hệ giữa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và kế hoạch giáo dục của giáo viên 20226 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 99 của ban bí thư5 ngày trước. bởinguyenducpt
Tên của một nhân vật có khả năng dự đoán được tương lai và thấu hiểu loài người một cách sâu sắc1 ngày trước. bởiphamthuyetkitty
Bộ trưởng Bộ Y tế bị cách chức5 ngày trước. bởiKiquyen_moi
Cách đăng ảnh hd lên fb bằng máy tính4 ngày trước. bởinguyenduong_2020
Cách coi mật khẩu fb trên iPhone5 ngày trước. bởiMiss_mymoi
Phát biểu nào sau đây là đúng về định luật phản xạ ánh sáng4 ngày trước. bởiLamDang5
Đây chất nào sau đây phản ứng được với NH35 ngày trước. bởimrtung_2020
Top 2 crocs vietnam cửa hàng Huyện Vân Đồn Quảng Ninh 20224 ngày trước. bởitranhien3
Top 7 cốc thuỷ tinh 2 lớp gấu tốt nhất 20225 ngày trước. bởibui_Dangbmt
de la rosa là gì - Nghĩa của từ de la rosa2 ngày trước. bởiphamhungpt

Chủ đề


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìHọc TốtToplistNghĩa của từCông NghệĐịa Điểm HayTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuBài TậpSản phẩm tốtMón NgonXây ĐựngNgôn ngữTiếng anhTại saoỞ đâuMáy tínhBao lâuHướng dẫnSo SánhDịch Thế nàoBài tậpVì saoSo sánhThuốcKhoa HọcCó nênĐại họcPhương trìnhNghĩa là gì

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Hỏi Đáp Inc.