xeototai.net cập nhật đáp án đề xeototai.net môn Sinh khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 169, 397; 426; 538; 815; 936 theo dõi chi tiết dưới đây.

Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án của đề xeototai.net đại học môn Sinh khối B năm 2014.

Tải về đề xeototai.net và đáp án tất cả các mã đề môn Sinh khối B

Tham khảo đáp án mã đề 169 của bộ GD&ĐT. Đáp án chính xác 100% (Các mã đề khác xem phía dưới)

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT – Mã đề 169

1 B 11 A 21 A 31 A 41 B
2 A 12 D 22 B 32 B 42 A
3 A 13 A 23 B 33 D 43 C
4 D 14 D 24 A 34 B 44 D
5 D 15 D 25 A 35 D 45 C
6 B 16 C 26 D 36 B 46 A
7 D 17 B 27 A 37 B 47 C
8 C 18 B 28 C 38 D 48 A
9 C 19 C 29 B 39 C 49 D
10 D 20 C 30 C 40 D 50 C

Đề xeototai.net môn Sinh khối B mã đề 169

*
*
*
*
*
*
*

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh khối B tất cả các mã đề 

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT – Mã đề 397
1 D 11 D 21 B 31 B 41 A
2 B 12 D 22 D 32 C 42 B
3 C 13 B 23 B 33 A 43 A
4 A 14 C 24 C 34 C 44 A
5 C 15 D 25 A 35 B 45 A
6 B 16 A 26 D 36 C 46 C
7 D 17 C 27 B 37 D 47 A
8 C 18 B 28 D 38 A 48 C
9 B 19 D 29 D 39 D 49 A
10 A 20 A 30 C 40 B 50 A

 

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT – Mã đề 426
1 D 11 D 21 D 31 B 41 B
2 D 12 D 22 C 32 A 42 C
3 D 13 B 23 D 33 C 43 B
4 C 14 A 24 A 34 D 44 B
5 B 15 C 25 B 35 A 45 A
6 C 16 B 26 D 36 C 46 C
7 C 17 D 27 B 37 A 47 C
8 B 18 C 28 B 38 A 48 D
9 C 19 B 29 A 39 A 49 A
10 B 20 A 30 D 40 B 50 A

 

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT – Mã đề 538
1 A 11 B 21 A 31 A 41 C
2 C 12 D 22 C 32 B 42 B
3 A 13 D 23 D 33 C 43 D
4 C 14 D 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 A 35 B 45 C
6 C 16 C 26 C 36 B 46 D
7 C 17 B 27 A 37 A 47 B
8 A 18 D 28 D 38 B 48 D
9 B 19 C 29 A 39 B 49 B
10 A 20 D 30 D 40 A 50 A

 

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT – Mã đề 815
1 C 11 B 21 A 31 B 41 B
2 B 12 D 22 B 32 A 42 B
3 B 13 C 23 C 33 B 43 D
4 A 14 D 24 D 34 D 44 D
5 D 15 A 25 D 35 A 45 A
6 B 16 B 26 A 36 C 46 A
7 A 17 A 27 B 37 D 47 C
8 C 18 D 28 C 38 C 48 B
9 C 19 D 29 B 39 A 49 C
10 A 20 A 30 C 40 D 50 C

 

Đáp án đề xeototai.net môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT – Mã đề 936
1 C 11 D 21 A 31 D 41 B
2 C 12 C 22 B 32 A 42 A
3 D 13 D 23 D 33 C 43 D
4 C 14 B 24 A 34 C 44 B
5 C 15 B 25 C 35 C 45 D
6 D 16 C 26 D 36 D 46 C
7 A 17 B 27 C 37 A 47 D
8 C 18 B 28 B 38 A 48 D
9 A 19 B 29 A 39 B 49 C
10 A 20 A 30 B 40 A 50 B

Xem thông tin, thời gian và tra cứu điểm xeototai.net đại học năm 2014 tại: http://diemxeototai.net/diem-xeototai.net-dai-hoc.html và điểm chuẩn năm 2013, 2014: http://diemxeototai.net/diem-chuan.html 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *