*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

50 Bài tập Viết lại câu tiếng Anh nâng cao có đáp án chi tiết

Tải xuống 23 835 15

xeototai.net sưu tầm và biên soạn bài tập Viết lại câu tiếng Anh nâng caocó đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Viết lại câu tiếng Anh nâng caohiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Viết lại câu tiếng Anh nâng cao

I. Các cấu trúc viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

1. to prefer doing sth to doing sth

= would rather do sth than do sth ‘

= S + like sth/doing sth better than sth/doing sth

Nghĩa: thích làm gì hơn làm gì

2. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = to give thought to : nghĩ về

4. it’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth: có nghĩa vụ làm gì

5. to be determined to = to have a determination to: dự định

6. to know (about) = to have knowledge of: biết

7. to be not worth doing sth

= there is no point in doing sth

Nghĩa: không đáng, vô ích làm gì

8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng

9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing: dự định

10. to desire to = have a desire to: khao khát, mong muốn

11. to succeed in doing sth = manage to do sth: làm việc gì thành công

12. to wish = to have a wish / to express a wish: ao ước

*

Viết lại câu có because

13. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit: thăm viếng

14. to discuss Sth = to have a discussion about: thảo luận

15. can = tobe able to = to be possible: có thể làm gì

16. to decide to = to make a decision to: quyết định

17. to talk to = to have a talk with: nói chuyện

18. understand = to be aware of: hiểu, nhận thức

19. to explain Sth = to give an explanation for: giải thích

20. to call Sb = to give Sb a call: gọi điện cho…

21. to be interested in = to have interest in: thích

22. because + clause = because of + N: bởi vì

23. to drink = to have a drink: uống

24. it seems that

= it appears that

= it is likely that

= it look as if/ as though

Nghĩa: dường như, có vẻ như

25. to photograph = to have a photograph of : chụp hình

26. to cry = to give a cry : khóc kêu

27. to laugh at = to give a laugh at: cười nhạo

28. like = to be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích cái gì

29. to welcome Sb = to give Sb a welcome: chào đón

30. to kiss Sb = to give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used to +Ving /N = S + be accustomed to + Ving: thường/quen với làm gì

32. to ring Sb = to give Sb a ring: gọi điện

33. to warn = to give warning: báo động, cảnh báo

34. although + clause = despite + N = in spite of + N: mặc dù, bất chấp

35. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to: cố gắng

36. to meet Sb = to have a meeting with Sb: gặp ai

II. Các cấu trúc viết lại câu nâng cao trong tiếng Anh

*

Cách viết lại câu trong tiếng Anh

1. It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours to get to the city centre.

Đang xem: Bài tập viết lại câu nâng cao

= She spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = to be aware of

VD: Do you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Like = to be interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: …..too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì

8. Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

VD: I Prefer you (not) to smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì

= Would rather do sth than do sth

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able to = be possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast

= No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast: ngay sau khi… thì…

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. Not………..any more = No longer + dạng đảo ngữ S no more V: không còn nữa

VD: I don’t live in the countryside anymore

= No longer do I live in the countryside

= I no more live in the countryside

13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time do I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that : dường như rằng

= it appears that

= it is likely that

= it look as if/ as though

VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely to come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause

= Despite + Noun/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving

= S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII

= S+be + not used to + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth

= S + would rather + V + than + V

= S + prefer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

VD: I prefer going shopping to playing volleyball.

= I would rather go shopping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + do sth = S + allow + S. O + to do Sth

VD: My boss let him be on leave for wedding.

= My boss allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to + do sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that + S + V = S + V + to + infinitive

37. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

38. S + V + and + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast and correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher

=If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)

= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định)

= S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: quan điểm của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

Xem thêm: Denis Đặng Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

59. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: I want her to lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. o) + to + V

= S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + to + V

= S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V

= S + be + not + adj + enough + to + V

72. S + be + too + adj + to + V

= S + be + not + adj + enough + to + V

73. S + V + so + adv + that + S + V

= It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

76. to think about = to give thought to: nghĩ về

77. to be determined to = to have a determination to: dự định

78. to know (about) = to have knowledge of: biết

79. to be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

80. to tend to = to have a tendency to: có khuynh hướng

81. to intend to +inf = to have intention of + V_ing: dự định

82. to desire to = have a desire to: khao khát, mong muốn

83. to wish = to have a wish / to express a wish: ao ước

84. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit: thăm viếng

85. to discuss Sth = to have a discussion about: thảo luận

86. to decide to = to make a decision to: quyết định

87. to talk to = to have a talk with: nói chuyện

88. to explain Sth = to give an explanation for: giải thích

89. to call Sb = to give Sb a call: gọi điện cho…

Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

90. to be interested in = to have interest in: thích

91. to drink = to have a drink: uống

92. to photograph = to have a photograph of: chụp hình

93. to cry = to give a cry: khóc kêu

94. to laugh at = to give a laugh at: cười nhạo

III. Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi:

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Kèm Nhạc Cực Hay, Nhạc Phim Remix

=> The rain was too………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *