Chương I: xê dịch cơ Chương II: Sóng cơ cùng sóng âm Chương III: dòng điện xoay chiều
*
*

Câu hỏi 1 : Tại vị trí có tốc độ trọng trường là g, một bé lắc lò xo treo thẳng đứng đang xấp xỉ điều hòa. Biết trên vị trí cân bằng của đồ dùng độ dãn của lốc xoáy là

*
. Chu kì giao động của con lắc là:

A
*
B
*
C
*
D
*

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng công thức tính chu kì dao động của bé lắc lò xo treo thẳng đứng


Câu hỏi 2 : Một nhỏ lắc lò xo tất cả một vật nhỏ tuổi có trọng lượng m với lò xo bao gồm độ cứng k. Nhỏ lắc xê dịch điều hòa với tần số:

A
*
B
*
C
*
D
*

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng công thức tính tần số của con lắc dao động điều hoà


Câu hỏi 3 : Một nhỏ lắc lò xo có vật nhỏ và lò xo nhẹ tất cả độ cứng k, đang xấp xỉ điều hòa. Mốc rứa năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức vắt năng của con lắc nghỉ ngơi li độ x là

A
*
B
*
C
*
D 2kx

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Phương pháp : Biểu thức tính gắng năng bọn hồi của bé lắc lò xo

Một nhỏ lắc lò xo gồm vật nhỏ tuổi và lốc xoáy nhẹ tất cả độ cứng k, đang xấp xỉ điều hòa. Mốc thay năng tại vị trí cân nặng bằng. Biểu thức nắm năng của bé lắc sinh sống li độ x là

*


Câu hỏi 4 : Một nhỏ lắc lò xo dao động điều hoà. Biết độ cứng k = 36 N/m với vật nhỏ có cân nặng 100 g. Động năng của nhỏ lắc thay đổi thiên theo thời hạn với tần số là

 

A 6 HzB 2 Hz.C 3 Hz.D  4 Hz.

Bạn đang xem: Bài tập về con lắc lò xo


Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính tần số dao động của con lắc lò xo $$f = 1 over pi sqrt k over m $$


Câu hỏi 5 : Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào vào

A lực cản của môi trường. B  biên độ của bé lắc.C điều kiện kích thích ban sơ cho con lắc dao động.D  khối lượng của vật với độ cứng của lò xo. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

+ Chu kì giao động của nhỏ lắc lò xo phụ thuộc vào vào cân nặng của vật và độ cứng của lò xo.


Câu hỏi 6 : Một bé lắc lò xo bao gồm vật bé dại khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và bao gồm độ cứng 100 N/m. Bé lắc giao động điều hòa theo phương ngang. Mang π2 = 10. Giao động của bé lắc gồm chu kì là

A 0,8 s.B 0,4 s. C 0,2 s. D  0,6 s.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi 7 : con lắc lò xo tất cả vật có khối lượng m và lò xo gồm độ cứng 50N/m, xê dịch điều hòa cùng với biên độ 4cm. Tích điện của xê dịch là:

A 400(J). B  4(J). C 0,04(J). D 0,08(J).

Câu hỏi 8 : Một bé lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng. Lúc vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích đến vật nặng trĩu của nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực đại của lò xo lúc vật xê dịch là:

A 6 cm. B  5 cmC 7 cm.D 8 cm.

Câu hỏi 9 : trên một chỗ trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một nhỏ lắc lò xo tất cả lò xo tất cả chiều dài thoải mái và tự nhiên l, độ cứng k với vật nhỏ tuổi khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào tiếp sau đây đúng?

A (omega = sqrt k over m )B (omega = sqrt g over l )C (omega = sqrt m over k )D (omega = sqrt l over g )

Câu hỏi 10 : Một bé lắc lò xo gồm độ cứng 40 N/m đang giao động điều hòa với biên độ 3 cm. Cơ năng của bé lắc bằng

 

A 0,018JB 180 JC 0,036JD 0,6 J

Phương pháp giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức năng lượng của con lắc lò xo ( extW = frac12kA^2)


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

Cách giải :

Áp dụng công thức năng lượng của nhỏ lắc lò xo ( extW = frac12kA^2 = frac12.40.0,03^2 = 0,018J)


Câu hỏi 11 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Biết độ dài của quỹ đạo bằng 4cm. Lò xo có độ cứng 10N/m, vật khối lượng 0,1kg. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng

 

A 0,2cm/sB 40cm/sC 20cm/sD 400cm/s

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Cách giải:

Tốc độ cực đại: (v_m extax = omega A = sqrt frackm A = sqrt frac100,1 .4 = 40cm/s)


Câu hỏi 12 : Một con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m vẫn dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A = 10cm. Cơ năng của bé lắc bằng

 

A 2,5 JB 0,5 JC 0,25 JD 0,75 J

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

Năng lượng của con lắc lốc xoáy ta gồm ( extW = frac12kA^2 = frac12.50.0,1^2 = 0,25J)


Câu hỏi 13 : Một bé lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lựng 200g và lò xo có độ cứng k = 50N/m. Khi vật đang ở VTCB thì tác dụng một lực F = 2N không đổi, hướng dọc theo trục của lò xo vào khoảng 0,1s. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10m/s2. Tốc độ cực đại của vật sau khi lực F ngừng tác dụng bằng

A (20pi sqrt 2 cm/s)B (10pi sqrt 2 cm/s)C 25π cm/sD 40π cm/s

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Cách giải:

Gọi O là địa điểm lò xo ko bị biến dạng, O1 là vị trí cân bằng lúc có lực F tác dụng

Biên độ dao động lúc có lực tác dụng F là A = OO1

Từ điều kiện cân nặng bằng: kA = F => A = F/k = 2/50 = 4 cm

Chu kì của con lắc: (T = 2pi sqrt fracmk = 2pi sqrt frac0,250 = 0,4s)

Sau 0,1s tương ứng là T/4. Vì vật m từ vị trí biên trái O chuyển động sau T/4 sẽ về tới vị trí biên phải O1, vận tốc lúc này là v = ωA. Tới vị trí này ngừng lực tác dụng thì VTCB mới của bé lắc là vị trí O. Biên độ dao động mới là: (A" = sqrt x^2 + fracv^2omega ^2 = sqrt A^2 + fracleft( omega A ight)^2omega ^2 = Asqrt 2 = 4sqrt 2 cm)

Tốc độ cực đại: (v_m extax = omega A" = sqrt frackm A" = 20pi sqrt 2 cm/s)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : nhị vật cùng khối lượng gắn vào nhị lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau. Nhị dao động có biên độ lần lượt là A1, A2 và A1 = 2A2. Biết rằng khi dao động 1 có động năng 0,56J thì dao động 2 có thế năng 0,08J. Lúc dao động 1 có động năng 0,08J thì dao động 2 có thế năng là

A 0,20JB 0,56JC 0,22JD 0,48J

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp: Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng: ( extW_d = fracmv^22; extW_t = fracmomega ^2x^22; extW = fracmomega ^2A^22)

Định luật bảo toàn cơ năng: W = Wđ + Wt


Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Cách giải:

+ nhì vật dao động cùng khối lượng gắn vào nhị lò xo dao động cùng tần số và ngược trộn nhau => Phương trình của li độ và vận tốc của nhì dao động là:

(left{ matrix x_1 = A_1cos left( omega t + varphi ight);x_2 = - A_2cos left( omega t + varphi ight) hfill cr v_1 = omega A_1cos left( omega t + varphi + pi over 2 ight);v_2 = - omega A_2cos left( omega t + varphi + pi over 2 ight) hfill cr A_1 = 2A_2 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix hfill cr ight.)

+ Công thức tính động năng và cơ năng :

(left{ matrix mW_d = mv^2 over 2 hfill cr mW_t = momega ^2x^2 over 2 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix mW_d1 = 4W_d2 hfill cr mW_t1 = 4W_t2 hfill cr ight.)

+ Theo bài ra ta có: 

(left{ matrix mW_d1 = 0,56J Rightarrow mW_d2 = 0,14J hfill cr mW_t2 = 0,08J Rightarrow mW_t1 = 0,32J hfill cr ight. Rightarrow mW_2 = mW_d2 + mW_t2 = 0,22J)

+ khi ( extW_d1 = 0,08J Rightarrow extW_d2 = 0,02J Rightarrow extW_t2 = extW - extW_d2 = 0,22 - 0,02 = 0,2J)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : Một nhỏ lắc lò xo xê dịch điều hòa theo phương ngang. Trong quy trình dao động, chiều dài của lò xo đổi mới thiên từ bỏ 22 cm mang đến 30 cm. Biết lò xo của bé lắc có độ cứng 100 N/m. Khi vật bí quyết vị trí biên 3cm thì rượu cồn năng của trang bị là

 

A 0,045 JB 0,0375JC 0,075JD 0,035 J

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Áp dụng định giải pháp bảo toàn tích điện trong xê dịch điều hòa của bé lắc lò xo


Lời giải bỏ ra tiết:

Biên độ xê dịch của bé lắc là (A = frac30 - 222 = 4cm)

Vật phương pháp vị trí biên 3cm => |x| = 1cm

Áp dụng định khí cụ bảo toàn tích điện ta có:

( mW_d + mW_t = kA^2 over 2 Rightarrow mW_d = kA^2 over 2 - mW_t = kA^2 over 2 - kx^2 over 2 = 100 over 2left( 0,04^2 - 0,01^2 ight) = 0,075J)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : trên một vị trí trên mặt đất có vận tốc trọng trường g, một con lắc lò xo bao gồm lò xo tất cả chiều dài tự nhiên l, độ cứng k cùng vật nhỏ dại khối lượng m giao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức làm sao sau đấy là đúng?

A (omega = sqrt m over k )B (omega = sqrt g over l )C (omega = sqrt k over m )D (omega = sqrt l over g )

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tần số góc của con lắc lò xo 


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số góc trong xê dịch của bé lắc lò xo được xem theo công thức

 (omega = sqrt k over m )

Với k là độ cứng của lốc xoáy (N/m) với m là cân nặng của trang bị nặng (kg)

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : con lắc lò xo bao gồm vật nhỏ tuổi m và lò xo có độ cứng k. Ví như đồng thời bớt độ cứng của xoắn ốc và cân nặng của đồ dùng nặng 2 lần thì chu kì xê dịch của đồ vật sẽ

A tăng 2 lần.B giảm 2 lần.C ko đổi. D bớt 4 lần. 

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm tính chu kì giao động của nhỏ lắc lò xo 


Lời giải bỏ ra tiết:

Chu kì xê dịch của con lắc lò xo được xem theo công thức

 (T = 2pi sqrt m over k )

Do đó, khi giảm độ cứng của lò xo và trọng lượng của vật nặng đi gấp đôi thì chu kì giao động không thế đổi

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa. lúc tăng cân nặng của thiết bị lên 16 lần thì chu kì dao động của vật

A tăng lên 4 lần. B sụt giảm 8 lần. C giảm đi 4 lần. D tăng thêm 4 lần.

Xem thêm: Thi Tuyển Sinh Lớp 10 2019, Đề Thi Lớp 10 Môn Toán Của Tp


Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

+ Ta gồm (T - sqrt m )→ khi khối lượng tăng lên 16 lần thì chu kì tạo thêm 4 lần.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : con lắc lốc xoáy lý tưởng gồm lò xo tất cả độ cứng k = 100 N/m, vật trọng lượng m = 1kg, triển khai dao cồn điều hòa.Tại thời điểm t ngẫu nhiên li độ và gia tốc của thứ là x = 0,3m; v = 4 m/s. Biên độ giao động của đồ dùng là

 

A 0,3 m B 0,5 m C 0,6 m D 0,4 m

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp : Áp dụng hệ thức tự do theo thời gian của x với v :$A = sqrt x^2 + fracv^2omega ^2 $


Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Cách giải :

Tần số góc : $omega = sqrt frackm = sqrt frac1001 = 10rad/s$

Biên độ xê dịch của vật : $A = sqrt x^2 + fracv^2omega ^2 = sqrt 0,3^2 + frac4^210^2 = 0,5m$


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : Một nhỏ lắc lò xo giao động điều hòa. Biết lò xo gồm độ cứng 36 N/m và vật bé dại có cân nặng 100g. Mang π2 = 10. Động năng của bé lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

A 6 Hz. B 3 Hz. C 12 Hz. D 1 Hz.

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Động năng của nhỏ lắc biến hóa thiên theo thời gian với tần số bởi 2 tần số của giao động nên ta có

$f" = 2f = 2.frac12pi sqrt frackm = sqrt frac36pi ^2.0,1 = 6Hz$


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : Một nhỏ lắc lốc xoáy có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc xấp xỉ điều hòa theo một trục cố định nằm ngang cùng với phương trình x = Acosωt. Cứ sau phần đa khoảng thời gian 0,05 s thì rượu cồn năng và thế năng của thiết bị lại bằng nhau. Rước π2 = 10. Lốc xoáy của con lắc có độ cứng bằng

A 50 N/m. B 100 N/m. C 25 N/m. D 200 N/m.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp: Trong một chu kì tất cả 4 lần cồn năng bằng thế năng. Khoảng thời gian giữa nhì lần liên tiếp động năng bằng thế năng là T/4


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

Cách giải:

Cứ sau những khoảng thời hạn 0,05s thì đụng năng và vắt năng của vật dụng lại cân nhau $ Rightarrow fracT4 = 0,05s Rightarrow T = 0,2s$

Ta có: $T = 2pi sqrt fracmk Rightarrow k = frac4pi ^2mT^2 = frac4.10.0,050,2^2 = 50left( N/m ight)$


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : Hai con lắc lò xo có khối lượng là m1, m2 cùng gồm độ cứng k, chu kỳ xê dịch điều hòa lần lượt là T1 = 0,5s cùng T2 = 1s. Chu kỳ xấp xỉ điều hòa của bé lắc lò xo có cân nặng m = m1 + m2 là

A 1,5 sB 0,75 sC 1,12 sD 0,87 s

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo:

(T = 2pi sqrt fracmk )


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(egingathered left{ egingathered T_1 = 2pi sqrt fracm_1k hfill \ T_2 = 2pi sqrt fracm_2k hfill \ T = 2pi sqrt fracm_1 + m_2k hfill \ endgathered ight. hfill \ Rightarrow T = sqrt T_1^2 + T_2^2 = sqrt 0,5^2 + 1^2 = 1,12s hfill \ endgathered )

Chọn C.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : Một con lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang cùng với tần số góc 10 rad/s. Hiểu được khi cồn năng và cầm cố năng (mốc tại vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì gia tốc của vật có độ lớn bởi 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là

A 6 centimet B $6sqrt 2 $cm C 12 cmD $12sqrt 2 $cm

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Ta có: 

$left{ matrix mW = mW_d + mW_t hfill cr mW_d m = mW_t hfill cr ight. Rightarrow mW = 2 mW_d Leftrightarrow 1 over 2momega ^2A^2 = 2.1 over 2mv^2 Rightarrow A = vsqrt 2 over omega = 0,6sqrt 2 over 10 = 6sqrt 2 cm$


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Một con lắc lò xo xê dịch điều hòa với phương trình x = 5 cos (100πt + π/3) (x tính bởi cm) có pha ban sơ là: