Toán chia lớp 3 con được giới thiệu về phép chia hết và phép chia có dư, con cần nắm được các kiến thức để làm các dạng bài tập này.

xeototai.net sẽ giới thiệu tới con các dạng toán chia lớp 3của phép chia và bài tập vận dụng để con thực hành.

Đang xem: Bài tập phép chia hết lớp 3

1. Giới thiệu về toán chia ở lớp 3

Với dạng toán chia ở lớp 3 con được tìm hiểu về các bài toán phép chia hết, phép chia có số dư và bài toán tìm x trong phép chia.

Các thành phần cơ bản trong phép chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Cách dạy toán chia lớp 3 cho học sinh

2.1. Dạng toán chia lớp 3 – Phép chia hết

*

Như vậy: phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0

2.2. Phép chia có dư toán lớp 3

*

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Hướng dẫn toán tìm x trong phép chia

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: Tìm x biết

a) 40 : x = 5

x = 40 : 5

x = 8

b) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

3. Bài tập ứng dụng (có lời giải)

3.1. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. Tìm x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan có 24 chiếc kẹo, Lan chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 4. Hùng có 42 viên bi, Hùng muốn chia vào 4 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu viên bi và có dư viên nào không?

3.2. Bài giải

Bài 1:

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2.

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 – 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 – 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi bạn có số chiếc kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi bạn có 6 chiếc kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ có số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy mỗi lọ có 10 viên và dư 2 viên bi.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Toán Lớp 1 Nâng Cao Lớp 1, 20 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 1

4. Bài tập tự luyện về toán chia lớp 3 (không có lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) 48: x= 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. Tìm x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54: x = 9

d) 48: x = 12

Bài 3. Với 5 ngày gấp hạc, Lan đã gấp được 55 con. Hỏi mỗi ngày Lan gấp được bao nhiêu con? (Biết số hạc mỗi ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh có 12 siêu nhân, Hải có 21 siêu nhân. Hỏi nếu cả 2 bạn đều bỏ số siêu nhân vào 4hộp thì mỗi hộp có bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6

d) 4

Bài 3.

Đáp số: 11 con hạc

Bài 4.

Đáp án: Mỗi hộp có 8 siêu nhân và dư 1 siêu nhân.

Xem thêm: Xem Phim Trường Đào Tạo Siêu Nhân, Trường Đào Tạo Siêu Nhân

Như vậy toán chia lớp 3 là dạng toán hay con cần nắm được các kiến thức cơ bản để giải các bài toán khó. Tham gia các khóa học online tại xeototai.net để có nhiều kiến thức hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *