Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.14 MB, 24 trang )

Đang xem: Bài hát ngôi nhà của chúng ta

Gi¸o viªn: Lương Th Tị ửuTr êng THCS Thanh Dương Bµi 7. TiÕt 26Häc h¸t: Ng«i nhµ cña chóng taNh¹c vµ lêi: H×nh Ph íc Liªn Thø 2 ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 I. Học hát: Ngôi nhà của chúng taNhạc và lời: Hình Ph ớc Liên1.Tìm hiểu bàia.Tác giả- Nhạc sĩ Hình Ph ớc Liên – sinh năm 1954 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa.- Ông sáng tác âm nhạc từ năm 1972, đã viết nhiều ca khúc có giá trị cho thiếu nhi và ng ời lớn. b. Tác phẩm:Bài hát viết ở nhịp nào? Em hãy xác
định giọng của bài hát?24 – Bài hát đ ợc viết ở nhịp . Bài hát đ ợc viết ở nhịp . – Giọng của bài: giọng La thứ.- Giọng của bài: giọng La thứ. Bài hát có cấu trúc mấy đoạn? Em hãy chia câu trong đoạn?- Bài hát có cấu trúc 3 đoạn:Bài hát có cấu trúc 3 đoạn: a – b – a.a – b – a.- Đoạn a và a: mỗi đoạn có 2 Đoạn a và a: mỗi đoạn có 2

Xem thêm:

câu.câu.- Đoạn b: (2 lời ca), mỗi lời có 6 Đoạn b: (2 lời ca), mỗi lời có 6 câu.câu.Bài hát sử dụng những kí hiệu nhạc lí nào?-Bài hát có sử dụng dấu nối, Bài hát có sử dụng dấu nối, dấu lặng đơn, dấu nhắc lại, dấu lặng đơn, dấu nhắc lại, khung thay đổi.khung thay đổi. b. Tác phẩm:- Nội dung: Bài hát gợi lên – Nội dung: Bài hát gợi lên một bức tranh thiên nhiên một bức tranh thiên nhiên đẹp, sinh động. nơi hàng đẹp, sinh động. nơi hàng nghìn triệu ng ời sống trong nghìn triệu ng ời sống trong tình đoàn kết, thân ái, tình

Xem thêm: Chế Độ Dry Trên Điều Hoà Panasonic Cho Gia Đình, Chế Độ Dry Của Điều Hòa Panasonic Là Gì

tình đoàn kết, thân ái, tình yêu th ơng không có hận thù, yêu th ơng không có hận thù, không có chiến tranh.không có chiến tranh.Em hãy nêu nội dung của bài hát? Nh ngNh ng Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúngNh ng ta là trái đất màu xanh hiền hoà. Mặt trời lên cho ta nắng mai. Và biển Nụ c ời t ơi trên môi chúng ta. Và bài luôn ngân nga sóng reo. Dòng sông trắng cánh rừng xanh dệt nên những bức tranh đẹp ca bên nhau hát lên. Tình thân ái nối vòng tay để trái đất ấm trong tình xinh. Hạt s ơng lung linh trên cánh hoa. Một giọng chim trong veo thiết tha. Ngọn lửa th ơng. Mặt trời trên cao luôn sáng trong. Và biển luôn ngân nga hát ca. Tình thân ấm hòn sỏi con đều nh muốn hát chung một lời. Ngôi nhà ái của chúng ta là hoa quý góp cho v ờn đời. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la. Vừa phải. 2. Häc h¸t2
Em hãy lấy ví dụ một vài bài hát viết về đề tài hoà bình và tình hữu nghị thế giới?5. Bài hát Chúng em cần hoà bình ( Hoàng Long – Hoàng Lân )1. Bài hát tiếng chuông và ngọn cờ ( Phạm Tuyên )2. Bài hát Năm 2000 của chúng em ( Hình Ph ớc Liên )3. Bài hát Tiếng hát bạn bè mình (Lê Hoàng Minh )4. Bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan ( L u Hữu Ph ớc )3 ở quê h ơng em ng ời dân đã có những việc làm gì ch a bảo vệ môi tr ờng. Em phải làm gì để môi tr ờng luôn xanh- sạch- đẹp?4 1. Học thuộc bài hát .Ngôi nhà của chúng ta. Tập thể hiện bài ở các hình thức hát lĩnh x ớng, hát tập thể và hát đối đáp.2. Làm bài tập 1 & 2 SGK trang 54.3. Xem tr ớc nội dung bài 7- Tiết 27.III. Bài tập về nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *